Webpublisering
2007-2008 - IMT2451 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

IMT1041 - Informasjons- og publiseringsteknologi
IMT1241 - Programmering i Java

Forventet læringsutbytte

Emnet skal gi studentene grunnleggende kunnskaper og ferdigheter innen utvikling og publisering av informasjon på World Wide Web. Studentene skal også beherske relevante scriptspråk for webutvikling.

Emnets temaer

- Informasjonsarkitektur
- Struktur og informasjonsflyt
- Fargeteori
- Hypertekst og hyperlenker
- Bilder og illustrasjoner for web
- Skjermtypografi
- Form og funksjon (webdesign)
- HTML, CSS
- publiseringssystemer
- Java-script
- Flash
- Webservere og nettverk

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Obligatoriske oppgaver
Prosjektarbeid
Veiledning

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer (teller 40%)
Vurdering av prosjekt (teller 60%)
Hver av delene må bestås separat.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Det vil gjennomføres kontinuasjonseksamen kun for skriftlig eksamen

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Under skriftlig, individuell eksamen: ingen
Fri bruk av hjelpemidler ved gjennomføring av prosjekt, men samarbeid mellom enkeltpersoner eller grupper ikke tillatt. Innleverte besvarelsene må være unike og ikke bære preg av å være kopiert fra andre kilder.

Obligatoriske arbeidskrav

  • Prosjektplan (må være godkjent av faglærer)
  • Rapport(er) (må være godkjent av faglærer)
  • Øvingsoppgaver (må være godkjent av faglærer)
  • Krav til antall beståtte øvingsoppgaver oppgis ved semesterstart.

Læremidler

Følgende er vurdert som aktuell å bruke, endelig litteratur oppgis ved kursstart:

  • Niederst, J. (2003). Learning web design, A beginners guide to HTML, Graphics, and beyond, 2nd edition, O’Reilly
  • Fagerjord, A. (2006). Web-medier. Introduksjon til sjangre og uttrykksformer på nettet, Universitetsforlaget
  • Chapman N (2006), Web Design: A Complete Introduction, Wiley