3D-modellering
2007-2008 - IMT2471 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Etter endt emne skal studenten ha kunnskaper i 3D-modellering, rigging og visualiseringer i 3D.

Emnets temaer

Modelleringsteknikker, materialer, tekstur, rigging, lyssetting, rendring og effekter i 3D som Particles og Reactor.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Lab.øvelser
Oppgaveløsning
Veiledning
Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emnet er lagt opp som en kombinasjon av forelesninger, øvinger, selvstudium og veiledning.

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Det blir avholdt en dagseksamen på slutten av semesteret hvor studenten skal lage ett scenario med effekter.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Vurderes av emnelærer(e).

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Det vil ikke bli gjennomført kontinuasjon i emnet.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Pensumlitteraturen

Obligatoriske arbeidskrav

Innlevering av 2 obligatoriske deloppgaver og én rapport.

Læremidler

Vil bli oppgitt ved semesterstart.