IT-ledelse
2007-2008 - IMT3431 - 10sp

Forutsetter bestått

IMT2243 Systemutviling

Forventet læringsutbytte

Emnet skal gi kunnskap om sentrale forhold rundt organisering og styring av IT-ressursene i virksomheter. Studentene skal bli istand til å reflektere rundt hvordan en middels stor virksomhet bør organisere sine IT-ressurser slik at man sikrer god forretningsmessig anvendelse. Emnet skal gi studentene grunnlag for å evaluerere IT-strategier for større foretak samt selv å formulere en IT-strategi for mindre virksomheter.

Emnets temaer

  • Organisering av IT-funksjonen i virksomheter
  • IT-strategi
  • Anskaffelses - og serviceavtaler for IT-løsninger
  • Bruk av standardprogramvare kontra egenutvikling
  • Etablering av IT-infrastrukturer
  • Outsourcing kontra interne IT-ressurser
  • Styring av IT-prosjekter

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Prosjektarbeid
Refleksjon

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Deleksamner (3-4)

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Faglærer retter alt. Ekstern ressurs evaluerer emnets oppbygging og vurderingsform hvert 3. år

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Alle trykte og skrevne

Læremidler

Avklares senere

Supplerende opplysninger

Emnet kjøres første gang våren 2009 !