Kryptologi
2007-2008 - IMT3701 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter gjennomgått emne ha tilegnet seg:
- et matematisk fundament for å forstå de mest brukte kryptoalgoritmene.
- forståelse for hvordan kryptologi gir opphav til konfidensialitet, integritet, ikke-fornekting og autentisering.
- forståelse av kryptoalgoritmenes anvendelsesområder og begrensninger.
- forstå hvordan en krypoalgoritme kan konstrueres og analyseres.

Emnets temaer

  • Klassisk kryptografi
  • Flytchiffer
  • Blokkchiffer
  • Offentlignøkkel chiffer
  • Hash funksjoner og digitale signaturer

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Oppgaveløsning

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

2 skriftlige prøver a 3 timer. Den første avholdes midt i semesteret, den andre på slutten. Totalvurdering bestående av 100 poeng hvorav 50 poeng kan oppnås på hver av eksamenene. Omregning fra 100-poengskala til A-F-skala skjer i henhold til anbefalt omregningstabell, men emneansvarlig kan i spesielle tilfeller gjøre små justeringer av grenser for å sikre overenstemmelse med de kvalitative beskrivelsene på A-F-skalaen.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Hele emnet må tas på nytt.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Godkjent kalkulator

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

Bøker:
Introduction to Cryptography and Coding Theory, 2. utgave, Trappe W., Washington L., Prentice Hall, 2006, ISBN: 0131981994.

Handbook of Applied Cryptography, Menezes A., http://www.cacr.math.uwaterloo.ca/hac

Supplerende opplysninger

Emnet har plass til max. 50 studenter.