Bacheloroppgave Mediemanagemnet
2007-2008 - IMT3942 - 30sp

Forutsetter bestått

Kandidaten må ha bestått 90 av de 120 studiepoengene fra 1. og 2. studieår innen 1. oktober det studieåret bacheloroppgaven skal utføres.

Forventet læringsutbytte

Etter gjennomført bacheloroppgave har studenten kompetanse til å:
- utføre en større selvstendig oppgave av tverrfaglig og vitenskapelig art.
- planlegge, finne løsninger og dokumentere disse
- forstå fordeler og ulemper med arbeid i grupper
- forstå viktigheten av god planlegging og oppfølging
- vurdere alternative arbeidsformer, deriblant en metode- og problemorientert måte

Emnets temaer

Oppgaven skal ta utgangspunkt i en realistisk og faglig problemstilling og legges opp slik at kunnskap og ferdigheter fra flere fagområder benyttes.

Pedagogiske metoder

Prosjektarbeid
Veiledning

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Bacheloroppgaven vurderes på grunnlag av:

  • Forprosjektets oppbygging og problemstilling
  • Muntlig presentasjon av bacheloroppgaven i plenum
  • Faglig vurdering av skriftlig bacheloroppgave, arbeidsmetodikk og prosess.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Veiledere for bacheloroppgaven og ekstern eller intern sensor retter alle besvarelsene.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved ikke bestått, må hele bacheloroppgaven taes på nytt.

Obligatoriske arbeidskrav

  • Prosjektplan
  • Rapport(er)
  • Veiledningssamtaler
  • Forprosjektes oppbygging og problemstilling, herunder litteraturundersøkelse, beskrivelse av metodevalg og prosjektets nytteverdi.

Læremidler

Alt

Erstatter

IMT3941- Hovedprosjekt Mediemanagement

Supplerende opplysninger

- Gruppens størrelse skal normalt være to eller tre studenter.
- Prosjektoppgaven bør, om mulig, bli gitt av og utført i samarbeid med en bedrift eller offentlig etat.
- Høgskolen har anledning til å prioritere prosjektoppgaver definert innen instituttets satsningsområder og av høgskolens samarbeidspartnere.
- Instituttets ledelse avgjør og godkjenner hvilke prosjekter som skal settes i gang.
- Se også "Retningslinjer for bacheloroppgave ved HiG".