Hovedprosjekt Påbygging for Bachelor i mediedesign
2007-2008 - IMT3961 - 30sp

Forutsetter bestått

  • IMT3411 - Designprosjekt
  • SMF1042 - Økonomistyring
  • SMF2071 - Etablereropplæring

Tilsvarer første semester av Påbygging for bachelor i mediedesign.

Forventet læringsutbytte

Etter gjennomført hovedprosjekt har studenten kompetanse til å:
- utføre en større selvstendig oppgave av tverrfaglig og utforskende karakter.
- planlegge, finne løsninger og dokumentere disse
- forstå fordeler og ulemper med arbeid i grupper
- forstå viktigheten av god planlegging og oppfølging
- vurdere alternative arbeidsformer, deriblant en metode- og problemorientert måte

Emnets temaer

Oppgaven skal ta utgangspunkt i en realistisk og faglig problemstilling og legges opp slik at kunnskap og ferdigheter fra flere fagområder benyttes

Pedagogiske metoder

Gruppearbeid
Prosjektarbeid
Veiledning

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Prosjektet vurderes på grunnlag av forprosjektets oppbygging og problemstilling. Muntlig presentasjon av hovedprosjektet i plenum. Faglig vurdering av skriftlig hovedprosjekt, arbeidsmetodikk og prosess.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Veiledere for hovedprosjektet er intern sensor. I tillegg benyttes ekstern sensor.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved ikke bestått, må hele prosjektet taes på nytt.

Obligatoriske arbeidskrav

  • Prosjektplan
  • Rapport(er)
  • Veiledningssamtaler
  • Forprosjekt skal skissere problemstilling, oppbygging, metode og prosjektets nytteverdi. Forprosjektrapporten skal inneholde en litteraturstudie.

Læremidler

Situasjonsbetinget.

Supplerende opplysninger

Opptakskrav er fullført "Bachelor i mediedesign" fra HiG, samt fullført første semester av "Påbygging for Bachelor i mediedesign" ved HiG.

Hovedprosjektet vil kun kunne gjennomføres som et gruppeprosjekt (minimum to deltakere). Gruppen kan bestå av deltakere kun fra det aktuelle påbyggingsprogrammet, men kan også utføres tverrfaglig sammen med hovedprosjektstudenter ved Bachelor i mediemanagement.

Gruppens størrelse skal normalt være to eller tre studenter.
- Prosjektoppgaven bør, om mulig, bli gitt av og utført i samarbeid med en bedrift eller offentlig etat.
- Høgskolen har anledning til å prioritere prosjektoppgaver definert innen instituttets satsningsområder og av høgskolens samarbeidspartnere.
- Instituttets ledelse avgjør og godkjenner hvilke prosjekter som skal settes i gang.
- Se også "Retningslinjer for hovedprosjekt ved HiG".