Rettslige aspekter ved informasjonssikkerhet
2007-2008 - IMT4091 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

 • IMT4162 - Informasjonssikkerhet og sikkerhetsarkitektur

Forventet læringsutbytte

Etter fullført kurs skal studentene være i stand til å redegjøre for rettslige forhold som er særlig relevante for arbeidet med informasjonssikkerhet. Dette gjelder spesielt den rettslige reguleringen av forhold som har betydning for ivaretakelse av konfidensialitet, integritet, tilgjengelighet og kvalitet.

Emnets temaer

Allment om rettssikkerhet og informasjonsfrihet
Oversikt over rettslige spørsmål knyttet til systemutvikling
Personvern
Sikkerhetsloven
Datakriminalitet
Elektroniske signaturer
Elektronisk samhandling med forvaltningen
Informasjonssikkerhet i kredittforetak mv

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Obligatoriske oppgaver

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 5 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Ekstern sensor retter alle besvarelser

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ingen kontinuasjon.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Oppgis ved semesterstart

Obligatoriske arbeidskrav

Rapport(er)

Læremidler

1 Litteratur

 • Schartum, Dag Wiese og Bygrave, Lee: Personvern i informasjonssamfunnet, kap. 2 – 4, Fagbokforlaget, Oslo 2004. http://www.fagbokforlaget.no/?isbn=978-82-450-0120-4
 • Jansen, Arild og Schartum, Dag Wiese: Informasjonssikkerhet – rettslige krav til sikker bruk av IKT utgitt av Fagbokforlaget. http://www.fagbokforlaget.no/?isbn=978-82-450-0274-4
 • Burkert, Herbert, "Privacy-Enhancing Technologies: Typology, Critique, Vision" in Agre P.E. & Rotenberg M. (Eds.) (1997) "Technology and Privacy: > The New Landscape" MIT Press, 1997.

2 Regelverk

 • Personopplysningsloven [http://www.lovdata.no/all/nl-20000414-031.html]
 • Personopplysningsforskriften, kap. 2 og 3 [http://www.lovdata.no/for/sf/aa/aa-20001215-1265.html]
 • Lov om forebyggende sikkerhetstjeneste (sikkerhetsloven) med kommentarer I: Norsk Lovkommentar, Gyldendal Norsk Forlag 2002, s 2911 – 16.
 • Forskrift om informasjonssikkerhet (forskrift 2001.07.01 nr 0744). [http://www.lovdata.no/for/sf/fo/fo-20010701-0744.html]
 • Lov om elektronisk signatur [http://www.lovdata.no/all/nl-20010615-081.html]
 • Forskrift om elektronisk kommunikasjon med og i forvaltningen, (OR-2002-06-28-656) [http://www.lovdata.no/for/sf/aa/aa-20020628-0656.html]
 • Forskrift om bruk av IKT (FOR-1992-12-16-1157) [http://www.lovdata.no/for/sf/fd/fd-20030521-0630.html]

Alle regelverk er tilgjengelig hos Lovdata (se pekere). Andre versjoner bør ikke benyttes. Hvilken del av pensum og hvilket regelverk som må leses før hver forelesning, fremgår direkte av titlene på det pensumkapitler og oppgitte regelverk. Kapitler i litteraturen og det tilhørende regelverk bør leses parallelt.

Supplerende opplysninger

Emnet har plass til max. 50 studenter.