Sikkerhetsledelse
2007-2008 - IMT4111 - 10sp

Forventet læringsutbytte

God sikkerhet krever en involvert ledelse, kompetanse, gode rutiner, metodikk, nødvendige fysiske/systemtekniske tiltak, men ikke minst en god organisering, samt motiverte og ansvarsbevisste medarbeidere. Emnets hovedintensjon er å bidra til å gjøre dagens og morgendagens ledere og sikkerhetsledere i stand til å møte disse utfordringene og ha mulighet til å arbeide med informasjonssikkerhet på ledelsesnivå på en hensiktsmessig og strukturert måte.

Kandidaten skal etter gjennomgått emne
- kunne gjøre rede for den sentrale verdikjeden i sikkerhetsarbeid
- kunne gjøre rede for viktigheten av samt utfordringer og muligheter knyttet til å ha ledelsesmessig fokus og struktur på sikkerhetsarbeidet
- være i stand til å skape, ta vare på og videreutvikle en sikkerhetsmessig virksomhetskultur basert på gode holdninger, nødvendig sikkerhetsbevissthet og -motivasjon hos de ansatte
- kunne etablere og drive en hensiktsmessig og virksomhetstilpasset organisering av sikkerhetsfunksjonen i en virksomhet
- forstå og beherske sentrale rammeverk, prinsipper og metoder innen risikostyring og risikoanalyse
- beherske systemanalytiske metoder anvendt på informasjonssikkerhet

Emnets temaer

Se engelsk tekst

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Self-study for the first course section, Fundamentals of Security Management. Lectures, projects and exercises for the second course section, Case Studies in Security Management.

Vurderingsformer

Flervalgstest(er)
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

Flervalgstest for første del av emnet (teller 30 %)
Flervalgstest for annen del av emnet (teller 20 %)
Vurdering av prosjekt(er) (teller 50%)
Flervalgstest i emnets første del må bestås for å kunne ta andre del av emnet.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)
Evaluated by course owner.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Hele emnet må tas på nytt.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Obligatoriske arbeidskrav

Deltagelse i forelesningene, øvinger og prosjekter er vesentlig siden casene forutsetter aktiv deltagelse og gruppediskusjon.

Læremidler

TBA

Supplerende opplysninger

Emnet har plass til max. 50 studenter.