Forprosjekt til masteroppgave
2007-2008 - IMT4441 - 5sp

Forventet læringsutbytte

Forprosjektet skal sette studentene i stand til å gjennomføre sin masteroppgave innen de tidsrammer som er gitt, og med den kvalitet som forventes.

Emnets temaer

Problemstilling og metodevalg
Bruk av bibliotekressurser
Prosjektplanlegging

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Samling(er)/seminar(er)
Veiledning

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Innlevering av 3 individuelle rapportkapitler, hver innlevering teller 10% (samlet 30%).

Sluttrapport teller 70%.

Alle deler må være bestått for å få sluttkarakter.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Emneansvarlig sensurerer rapportkapitler.

Ekstern sensor sensurerer sluttrapport.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ingen kontinuasjon

Obligatoriske arbeidskrav

Seminar-/samlingdeltagelse, 1 seminar pr innlevering.

Læremidler

Paul. D. Leedy and Jeanne E. Ormrod: "Practical research, Planning and design" 8.th Ed, ISBN: 0131108956