Digital arbeidsflyt
2007-2008 - IMT4511 - 5sp

Forventet læringsutbytte

Studentene har dyp kunnskap om digital arbeidsflyt og det teoretiske fundamentet for automatisering av arbeidsflyt. Studentene er i stand til å modellere og analysere digital arbeidsflyt, har innsikt i hvordan digitale arbeidsflytssystemer kan bygges opp, og har god forståelse for samspillet mellom arbeidsflytteknologi på den ene siden og forretningsprosesser og arbeidsorganisering på den andre.

Emnets temaer

  • Arbeidsflytteori
  • Arbeidsflytmodellering
  • Arbeidsflytmønstre (patterns)
  • Administrasjon og redesign av arbeidsflyt
  • Arbeidsflytanalyse
  • Oppbygging av arbeidsflytsystemer
  • Arbeidsflyt i digital innholdsproduksjon

Pedagogiske metoder

Essay
Forelesninger
Oppgaveløsning

Vurderingsformer

Essay
Skriftlig eksamen, 4 timer

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen teller 60%.
Essay teller 40%.
Hver av delen må bestås.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Ekstern sensor sensurerer utvalg av eksamensbesvarelser

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ingen kontinuasjon gis

Læremidler

Bøker:

  • Workflow Management: Models, Methods, and Systems, Wil van der Aalst, Kees van Hee, The MIT Press, utgave 2004 (ISBN: 0-262-72046-9)

Annet:

  • Workflow Patterns (http://is.tm.tue.nl/research/patterns/download/wfs-pat-2002.pdf), W.M.P. van der Aalst, A.H.M. ter Hofstede, B. Kiepuszewski A.P. Barros
  • Annen utdelt litteratur/artikler/notater