Mediekunnskap
2007-2008 - IMT4521 - 5sp

Forventet læringsutbytte

Etter endt emne skal studentene:

 • kjenne til etablert tenkning, språk og begrepsbruk knyttet til bruk av nye medier og ny teknologi
 • kjenne til den historiske utviklingen mot medienes konvergens og verdensveven
 • kunne drøfte egenskaper og særegenheter ved ulike medier, sjangre og teknologier
 • kunne reflerektere over informasjons- og kommunikasjonsteknologiens rolle i dagens samfunn
 • kunne diskutere hvordan innføring av digital medieteknologi påvirker brukere, organisasjon og samfunn

Emnets temaer

 • Et medie- og teknologihistorisk riss
 • Mediekonvergens
 • Multimedialitet og interaktivitet
 • Markedsføringsretorikk og teknologioptimisme
 • Strukturer og sjangrer i digitale medier
 • Personalisering og personvern
 • Telepresence
 • Virtuelle og digitale organisasjoner
 • Mobil hverdag
 • Introduksjon til medieøkonomiske og medierettslige problemstillinger

Pedagogiske metoder

Essay
Forelesninger
Gruppearbeid

Vurderingsformer

Essay
Skriftlig eksamen, 4 timer

Vurderingsformer

Essay (teller 30%, evalueres av faglærer)
Skriftlig eksamen, 4 timer (teller 70%, evalueres av faglærer)
Hver av delene må bestås separat.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ingen kontinuasjonseksamen gis

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

Kompendium redigert av faglærer

Pensum vil bli revidert innen fristen sommeren 2007