Byggeskikk, estetikk og stedsforming
2007-2008 - BYG1091 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Hovedmålet med emnet er at studenten skal beherske et begrepsapparat som kan brukes for å uttrykke faglige holdninger og gi en forståelse av vesentlige hensyn omkring byggeskikk. Studenten skal være i stand til å vurdere et steds karakter, beskrive kvaliteter som finnes der og slik utvikle egne faglige oppfatninger av hvordan en byggesak kan komme til å virke i en helhet.
Studenten skal være i stand til å
-beskrive karakteristiske trekk ved et sted som bidrar til å gi det identitet
-forstå betydningen av en stedsanalyse og forklare dens bruk
-oppfatte romlige og formale sammenhenger som er viktige for å skape helhet i våre bygde omgivelser
beskrive bebyggelsesstruktur og romdannelser på et sted
-benytte lovverket som rettesnor for å sikre bedre kvalitet i omgivelsene

Emnets temaer

1. Regioner, landskap og klima
2. Stedsanalyse
3. Stedets struktur
4. Stedets gater og plasser
5. Huset
6. Huset og omgivelsene
7. Økologi og bærekraft
8. Kommunens ansvar

Pedagogiske metoder

Gruppearbeid
Nettbasert Læring
Obligatoriske oppgaver
Samling(er)/seminar(er)
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Individuell arbeidsbok (mappe), gruppeoppgaver og aktiv deltakelse på nett (diskusjoner, innlegg)

Vurderingsformer

Mappevurdering (utfyllende opplysning i tekstfelt)

Vurderingsformer

8 individuelle oppgaver som samles i en arbeidsbok (mappe) og 2 gruppeoppgaver. Arbeidsboken teller 30 %, to gruppeoppgaver teller 50 % og en individuell oppgave fra arbeidsboka som studenten velger selv, teller 20 %

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Ekstern sensor retter alle besvarelser, rettes av emnelærer(e)

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

For studenter med stryk skal forbedring av individuell arbeidsbok skje innen gitt frist etter eksamen.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Alle trykte og skrevne
Alle referanser oppgis

Obligatoriske arbeidskrav

Aktiv deltakelse på nettet (innlegg, debatt, svar til medstudenter)

Læremidler

Egen kursperm + CD-rom
Statens byggeskikkutvalg, 1999; Mitt hus er din utsikt