Byggteknikkk
2007-2008 - BYG1231 - 15sp

Forventet læringsutbytte

Overordnet skal emnet bidra til en bedre forståelse for byggingeniørens profesjonsfelt og hvilke oppgaver byggingeniører forventes å løse i sitt virke.

Emnet omhandler generelle bygningsmessige løsninger hvor det legges vekt på å ivareta de grunnleggende bygningsfysiske forhold som fukt, energi, lyd og brann. Videre vektlegges energi- og miljøspørsmål, og emnet tar sikte på å vise sammenhengen mellom gode bygningsfysiske løsninger og myndighetenes miljømål for bransjen.

Etter gjennomføring skal studenten kunne:

 • redegjøre for viktige konstruksjonsprinsipper i byggverk
 • beskrive vanlige tekniske løsninger for bygg og det teoretiske grunnlaget for disse
 • lese og forstå byggtegninger, samt lage enkle tegninger ved hjelp av DAK
 • argumentere for viktige miljømål ut fra et faglig profesjonelt ståsted
 • redegjøre for relevante myndighetskrav til konstruksjonene samt anvende gjeldende lovverk til kontroll/dokumentasjon/prosjektering av løsninger
 • begrunne, presentere og diskutere egne faglige valg, meninger og holdninger

Emnets temaer

 • DAK (dataassistert konstruksjon)
 • Konstruksjonsprinsipper
 • Grunnleggende bygningsfysiske forhold
 • Energi- og miljødokumentasjon for bygg
 • Dataverktøy for presentasjon av fagstoff

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emnet anvender ulike pedagogiske metoder som forelesninger, gruppearbeid, prosjektarbeid og nettbasert læring. Innledningsvis vil undervisningen i stor grad være lærerstyrt, mens i den avsluttende delen av emnet vil den i større grad være studentstyrt. Det legges vekt på gjennom ulike metoder å oppøve studentene til egenaktivitet og derigjennom utvikle selvstendig og kritisk tilnærming til egen profesjon, og evne til å samhandle.

Emnet innfører "Læring på byggeplass", og studentene skal en en kortere periode bruke byggeplassen som læringsarena gjennom observasjon. Denne delen av studiet er obligatorisk, og vil danne grunnlag for egen prosjektoppgave.

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Emnet har mappevurdering (porteføljevurdering) som vurderingsform. Det er ingen avsluttende eksamen, men vurdering baserer seg på innfridde porteføljekrav.

Arbeidsmappa skal inneholde følgende arbeider:

 • 1 refleksjonslogg fra læring på byggeplass
 • 1 gruppebasert prosjektoppgave
 • 5 individuelle arbeider

Fra arbeidsmappa skal det velges ut fire arbeider som skal overføres visningsmappa. Studenten velger selv to av disse arbeidene, mens faglærer velger to.

Endelig karakter settes på grunnlag av en totalvurdering av samtlige arbeider i visningsmappa.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor vurderer et utvalg på 10% av alle besvarelser.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Mappebidrag som ikke godkjennes eller som ønsket forbedret, kan tidligst fremvises for ny vurdering 6 måneder etter opprinnelig frist.

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

Espedal, Knut Jonas (2004): Bygningsfysikk. Byggenæringens Forlag.
Ressurser tilgjengelig på nett, oppgis særskilt.

Erstatter

BYG2121-Husbyggingsteknikk, BYG1191-Byggingeniør intro