Teknisk infrastruktur
2007-2008 - BYG1241 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Emnet omhandler generelle anleggsmessige løsninger hvor det legges vekt på å ivareta funksjonalitet, soliditet, brukervennlighet og bestandighet. samtidig vektlegges sikkerhet og miljøspørsmål. Emnet tar sikte på å vise sammenhangen mellom gode tekniske og fysiske løsninger og politisk prioriterte samfunnskrav.

Overordnet skal emnet bidra med en bedre forståelse for profesjonsfeltet og hvilke oppgaver byggingeniører forventes å løse vedrørende infrastrukturelle tiltak i sitt virke.

Etter gjennomføring skal studenten kunne:
- tolke planer, tegninger og beskrivelser
- anvende GIS til visualisering av planer
- beskrive vanlige tekniske løsninger for infrastrukturelle anlegg samt identifisere eventuelle svakheter i eksisterende løsninger
- redegjøre for viktige prinsipper for lokalisering, utforming, konstruksjon og drift av infrastrukturelle anlegg
- løse enkle oppgaver innen forbedring av infrastruktur
- begrunne, presentere og diskutere egne faglige valg, meninger og holdninger

Emnets temaer

- GIS (geografiske informasjonssystemer)
- Vann, avløp og avfall
- Veg og trafikkanlegg
- Areal og tomt
- Tilgjengelighet

Pedagogiske metoder

Ekskursjoner
Forelesninger
Gruppearbeid
Prosjektarbeid
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emnet innledes med et utvalg temabaserte forelesninger hvor det innledningsvis foruseres på GIS som verktøy. Avslutningsvis skal studentene utarbeide en oppgave som integrerer de ulike sider av teknisk planlegging og bruk av GIS til presentasjon av data.

Vurderingsformer

Mappevurdering (utfyllende opplysning i tekstfelt)

Vurderingsformer

Emnet har mappevurdering som evalueringsform. Mappekravene er vesentlige gruppearbeider i tillegg til individuell rapport.
Fra arbeidsmappa skal det velges ut to gruppearbeider som skal overføres til visningsmappa. studenten velger selv ett av disse, mens faglærer velger det andre.
Endelig karakter settes på grunnlag av en totalvurdering av arbeidene i visningsmappa samt den individuelle rapporten.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Manglende og forbedrede porteføljekrav leveres innen etterfølgende semester for ny vurdering

Læremidler

kommer

Supplerende opplysninger

Emnet kjøres første gang skoleåret 2008-09