Statikk
2007-2008 - BYG2042 - 5sp

Anbefalt forkunnskap

  • BYG1062 - Mekanikk

Forventet læringsutbytte

Etter endt emne skal studenten:
- ha forståelse for grunnleggende beregningsmetoder angående krefter, spenninger og deformasjoner i konstruksjoner
- ha oppøvd evne til å bruke disse metodene til å løse nye problemstillinger
- kunne gjøre rede for grunnleggende prinsipper
- forstå når metoder kan brukes/ikke kan brukes
- vise evne til å bruke forståelsen til å løse konkrete oppgaver

Emnets temaer

- Skjærkraft, bøyemoment og normalkraft
- Skjærspenninger
- Hovedspenninger og Mohr-diagram
- Deformasjoner: Differensialsammenheng mellom nedbøyning og
bøyemoment
- Statisk ubestemte konstruksjoner

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Oppgaveløsning
Refleksjon
Veiledning

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon. Kontinuasjonseksamen gjennomføres muntlig.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Formelsamling(er), godkjent kalkulator
Eneste tillatte formelsamling: John Haugan: "Formler og tabeller".

Obligatoriske arbeidskrav

Refleksjonsnotat.

Læremidler

Leif Erik Storm (2006). Kompedium for emnet "BYG2042 Statikk" høsten 2006.

Supplerende opplysninger

All viktig informasjon legges ut i ClassFronter. Studentene må regne med å gå glipp av viktige beskjeder hvis de ikke leser ClassFronter minst hver 3. dag.