DAK for bygg (3D)
2007-2008 - BYG2131 - 5sp

Forventet læringsutbytte

Studentene skal etter endt emne:
-ha videregående kunnskap og ferdigheter ang. 2D konstruksjon og 2D detaljmodellering
-ha kunnskap om prinsipper for 3D modellering
-ha ferdigheter i oppbygging av 3D modeller og 3D konstruksjoner for bygninger
-kunne dokumentere modellen
-kunne visualisere 3D modeller

Emnets temaer

-Videregående 2D konstruksjon
-Detaljmodellering i 2D
-2D konstruksjon
-Koordinatsystem, orientering i rommet
-Projeksjon og perspektiv
-Trådmodellering, linjetyper
-Overflatemodellering
-Volummodellering og masseberegning
-Dokumentasjon (2D tegninger, materiallister, tekst)
-Visualisering og rendering
-3D konstruksjon

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Lab.øvelser
Obligatoriske oppgaver

Pedagogiske metoder (fritekst)

Øvinger er basert på AutoCAD / Architectual Desktop

Vurderingsformer

Vurdering av prosjekt(er)
Øvinger

Vurderingsformer

1 prosjekt og 1 øving inngår i helhetsvurdering.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ikke bestått øving eller prosjekt må gjennomføres neste gang emnet går

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

Skauge & Uhrskov (2005). Feriehus / ADT, utgave 1.

Odd-Sverre Kolstad (2005). AutoCAD 2006. Gyldendal.