Materiallære
2007-2008 - BYG2141 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

BYG1231-Byggteknikk

Forventet læringsutbytte

Emnet er en innføring i egenskaper og bruk av de vanligste bygningsmaterialer en byggingeniør møter i utøvelsen av sitt yrke.

Emnet omhandler videre hvordan belastninger endrer materialenes indre spenningsbilde og hva som er avgjørende for hvor store indre spenninger materialene kan tåle i ulike situasjoner.

Overordnet skal emnet bidra til en bedre forståelse for profesjonsfeltet og hvilke oppgaver byggingeniører forventes å løse vedrørende materialbruk og nødvendige kvalitetskrav.

Etter gjennomføring skal studenten kunne:

 • fastlegge spenningsforhold i materialer som følge av påførte belastninger
 • beskrive materialtyper med ulike byggtekniske egenskaper
 • tolke standard betegnelser for materialkvalitet
 • redegjøre for standard prosedyrer og krav til opplegg for å ta ut prøver av materialer i bygg og anlegg for kartlegging av materialegenskaper
 • redegjøre for sentrale laboratorietester for fastlegging av byggetekniske materialegenskaper
 • beskrive betongens egenskaper og egnethet i ulike byggkonstruksjoner
 • beskrive de mest sentrale egenskaper ved trevirke som bygningsmateriale (materialegenskaper, konstruksjoner)
 • påpeke viktige materialegenskaper ved bruk av stål i bygningskonstruksjoner
 • vurdere jordtrykk som belastning på bygg
 • vurdere grunnens bæreevne og setningsegenskaper for byggverk
 • begrunne, presentere og diskutere egne valg og løsninger på gitte oppgaver

Emnets temaer

Emnet er delt i to hoveddeler:

 1. Fasthetslære og tre som byggemateriale
 2. Laboratoriearbeid med vekt på betongteknologi og geoteknikk

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Gjennom en studentaktiv pedagogikk og praktisk laboratoriearbeid skal studentene utvikle selvstendig tilnærming til egen profesjon, og sin evne til å samhandle.

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Emnet omfatter to temaer med likt omfang. For hvert tema gis det en delkarakter som settes sammen til en helhetlig karakter med lik innbyrdes vekting. Begge deler må være bestått for å få karakter i emnet.

Temaene vurderes på følgende måte:

Tema 1: Avsluttende eksamen, 3 timer

Tema 2: Gruppebasert prosjekt

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor vurerer et utvalg på 10 % av besvarelsene.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon på skriftlig eksamen.

Manglende og forbedrede gruppeprosjekt leveres innen etterfølgende semester for ny vurdering.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Tema 1: Ingen hjelpemidler

Tema 2: Alle hjelpemidler tillatt, men skriftlige analoge eller elektroniske kilder må refereres til

Obligatoriske arbeidskrav

 • 2 individuelle oppgaver
 • Utførte øvinger i laboratorium
 • Refleksjonsnotat

Læremidler

 • Holmestad, Åge. Limtreboka. (2002). Moelven Limtre
 • Saarman, Endel. Trekunnskap. (1992). Sveriges Skogsindustriforbund.