Byggeplassledelse
2007-2008 - BYG2151 - 20sp

Forventet læringsutbytte

Emnet tar for seg alle sider av byggesaken som prosjekt, sett fra de ulike aktørers perspektiv. Hovedfokus vil imidertid være organisering og ledelse av byggeprosjektet i selve utførelsesfasen. Gjennom emnet skal studenten få et grunnlag for å arbeide som prosjektleder og byggeplassleder.

For at studenten skal få en helhetlig forståelse for byggesaken som prosjekt, gis en innføring i hovedprinsippene i det rettsgrunnlaget som gjelder for gjennomføring av plan- og byggesaker samtidig som det tar for seg selve byggesaksprosessen med de ulike roller og aktører som inngår i denne.

Det legges også vekt på hvordan lovverket anvendes for å sikre enkeltindividet og samfunnets interesser i byggesaker, de øvrige spilleregler mellom de ulike aktører i utførelsesprosessen samt de grunnleggende elementene i prosjektstyring og prosjektøkonomi.

Dette innebærer at studentene etter gjennomført emne kan:

 • Planlegge, organisere og gjennomføre prosjekter samt anvende teknikker og verktøy for styring av prosjekter
 • Beskrive de ulike aktører og deres oppgaver i en byggesaksprosess samt reflektere over deres betydning og innvirkning på den totale prosess
 • Identifisere og vurdere det juridiske grunnlag for et anbud/kontrakt herunder byggebeskrivelsen og økonomi
 • Liste opp og gjøre rede for de mest sentrale bestemmelser som regulerer forholdet mellom forbruker og profesjonell aktør i byggesaker samt mellom profesjonelle aktører
 • Identifisere og liste opp de viktigste bestemmelser knyttet til HMS i lovverket og anvende dette på byggeplassen
 • Redegjøre for oppbygningen av plan- og bygningsloven, herunder funksjonskrav og regelverk for saksbehandling
 • Gjøre rede for hovedprinsipper i forvaltningsretten samt beskrive sammenhenger mellom FVL og PBL
 • Anvende Plan- og bygningsloven til å vurdere ulike tiltak

Emnets temaer

 • Prosjektledelse, driftsplanlegging
 • Offentligrettslige forhold knyttet til byggesak
 • Privatrettslig forhold, entrepriserett
 • HMS

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emnet innledes med to parallelle forelesningsserier om hhv prosjektledelse og entrepriserett/offentlig rett. Deretter gjennomføres en periode på byggeplass der studentene skal bearbeide den foreleste teori og fordype seg i selvvalgte temaer. Etter perioden med læring på byggeplass, som vil utgjøre ca 3 uker, vil det bli gitt supplerende forelesninger samt et større prosjektarbeide. Perioden på byggeplass er obligatorisk.

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Emnet har mappevurdering (porteføljevurdering) som vurderingsform. Det er ingen avsluttende eksamen, men vurdering baserer seg på innfridde porteføljekrav.

Arbeidsmappa skal inneholde følgende arbeider:

 • 7 individuelle arbeider.
 • 1 gruppebaserte arbeider.

Fra arbeidsmappa skal det velges ut fire arbeider som skal overføres visningsmappa. Studenten velger selv to av disse arbeidene, mens faglærer velger de to siste.

Endelig karakter settes på grunnlag av en totalvurdering av alle arbeider i visningsmappa.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Det benyttes tre interne sensorer.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Mappebidrag kan tidligest forevises for ny vurdering 6 måneder etter ordinær frist.

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

Westhagen. Prosjektarbeid . Gyldendal, Akademisk, utgave 5

Christensen, Frank. Microsoft Project 2003 . Datapower Norge AS

Cappelen, Hans (2001). Byggherren og kontraktene. Drammen. Byggherreforlaget AS

Asmund Petersen: Veiledning til plan- og bygningsloven (utdrag)

Hans Petter Graver: Alminnelig forvaltningsrett , Universitetsforlaget, ISBN 82-00-45237-9

Carl Wilhelm Tyrén: Plan- og bygningsloven - håndbok for profesjonelle byggere 2003 ISBN 82-8021-028-8

Lovdata (2006). Forvaltningsloven . URL: www.lovdata.no/. Versjon jan 2006.

Lovdata (2006). Plan- og bygningsloven. URL: www.lovdata.no/. Versjon jan 2006.

Lovdata (2006). Bustadoppføringslova . URL: www.lovdata.no/. Versjon jan 2006.

Lovdata (2006). Byggherreforskriften . URL: www.lovdata.no/. Versjon jan 2006.

Kontraktsstandarden NS8405