Materiallære for landmåling
2007-2008 - BYG2161 - 5sp

Anbefalt forkunnskap

BYG1231-Byggteknikk

Forventet læringsutbytte

Emnet er en innføring i egenskaper og bruk av de vanligste bygningsmaterialer en byggingeniør møter i utøvelsen av sitt yrke.

Emnet omhandler videre hvordan belastninger endrer materialenes indre spenningsbilde og hva som er avgjørende for hvor store indre spenninger materialene kan tåle i ulike situasjoner.

Overordnet skal emnet bidra til en bedre forståelse for profesjonsfeltet og hvilke oppgaver byggingeniører forventes å løse vedrørende materialbruk og nødvendige kvalitetskrav.

Etter gjennomføring skal studenten kunne:

  • fastlegge spenningsforhold i materialer som følge av påførte belastninger
  • tolke standard betegnelser for materialkvalitet
  • beskrive de mest sentrale egenskaper ved trevirke som bygningsmateriale (materialegenskaper, konstruksjoner)
  • påpeke viktige materialegenskaper ved bruk av stål i bygningskonstruksjoner
  • vurdere jordtrykk som belastning på bygg
  • vurdere grunnens bæreevne og setningsegenskaper for byggverk
  • begrunne, presentere og diskutere egne valg og løsninger på gitte oppgaver

Emnets temaer

Fasthetslære og tre som byggemateriale

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Gjennom en studentaktiv pedagogikk og praktisk laboratoriearbeid skal studentene utvikle selvstendig tilnærming til egen profesjon, og sin evne til å samhandle.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor vurerer et utvalg på 10 % av besvarelsene.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon på skriftlig eksamen.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen hjelpemidler

Læremidler

  • Holmestad, Åge. Limtreboka. (2002). Moelven Limtre
  • Saarman, Endel. Trekunnskap. (1992). Sveriges Skogsindustriforbund.

Supplerende opplysninger

Emnet tilsvarer tema 1 (50%) i emnet BYG2141 Materiallære.