Bygningsmessig brannvern
2007-2008 - BYG3022 - 5sp

Forventet læringsutbytte

Studentene dokumenterer:
kunnskaper og holdninger innenfor de problemstillinger, som ansvarlig prosjekterende og ansvarlig utførende møter i tilknytning til bygningsmessig brannvern
Studentene gjør rede for:
- de samfunnsmessige sider av brann som problem
- prinsippene for prosjektering av brannvarslingsanlegg, stasjonære slukkeanlegg og røykventilasjon
- lovverket som hjemler brannvesenets arbeid
Studentene anvender:
- preaksepterte modeller til ordinær brannteknisk prosjektering og planlegging av bygg

Emnets temaer

Faget er bygd opp av flere temaer. Hvert tema er beskrevet med sine læringsmål og krav til innlevering av delprosjekt og startes med en samling. Men den vesentlige delen av læringen skjer gjennom at fagstoffet bearbeides i prosjektgrupper. I dette arbeidet forventes en utstrakt bruk av Internet som informasjonskilde. Læringsløpet administreres gjennom læringsportalen ClassFronter.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Prosjektarbeid
Veiledning

Vurderingsformer

Flervalgstest(er)
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

Hver av delene må bestås separat.
Kun samlet karakter basert på helhetsvurdering

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)
Det kan kun klages på samlet karakter

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Arbeider som ikke beståes må gjennomføres på nytt, etter avtale med emneansvarlig.

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

Lovdata (2006). Plan- og bygningsloven. URL: www.lovdata.no/. Versjon jan 2006.

NBI (2007). NBI-blader brannvern.