Stål- og tre-konstruksjoner
2007-2008 - BYG3071 - 5sp

Anbefalt forkunnskap

  • BYG1062 - Mekanikk

Forventet læringsutbytte

Å gi studentene videregående kunnskap i dimensjonering av stål- og tre-konstruksjoner.
Studentene skal kunne anvende konstruksjons-standardene i dimensjoneringen.

Emnets temaer

Tema 1: Stålkonstruksjoner ifølge NS 3472
- Forbindelser - boltete og sveiste.
- Avstiving, Torsjonsknekking,
- Tverrsnittsklasse 4
- Dimensjonering for brannkrav.
Tema 2: Trekonstruksjoner ifølge NS 3470-1 av 1999.
- Forbindelser, Pulttak- og saltaks-bjelker, krumme limtre-bjelker,
- Avstivning. Utsparinger i limtrebjelker.
- Dimensjonering for brann.

Pedagogiske metoder

Obligatoriske oppgaver

Pedagogiske metoder (fritekst)

Forelesninger
Oppgaveløsing
Veiledning

Vurderingsformer

Oppgaveløsning
Skriftlig eksamen, 3 timer

Vurderingsformer

  • Oppgaveløsning teller ca. 40% av endelig karakter.
  • Skriftlig 3 timers eksamen, teller ca. 60% av endelig katrakter.
    Oppgaveløsningen består av 10 mindre oppgaver.
    Begge deler må være bestått.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon på skriftlig eksamen.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Alle trykte og skrevne, godkjent kalkulator

Obligatoriske arbeidskrav

Minst 7 av de 10 oppg. nevnt under vurderingsformer skal være innlevert for å ta eksamen.

Læremidler

Stål: Norsk standard NS3472 av 2001 og Kompendium i "Dimensjonering av stålkonstruksjoner", utg. 2007 av H.B. Fallsen

Tre: Norsk standard NS3470-1 av 1999 og Kompendium i "Dimensjonering av trekonstruksjoner", utg. 2007 av H.B. Fallsen