Bacheloroppgave i konstruksjon
2007-2008 - BYG3901 - 15sp

Forutsetter bestått

Kandidaten må ha bestått minimum 90 stp. av tidligere ordinære emner i 1. og 2. studieår.

Forventet læringsutbytte

Etter gjennomført hovedoppgave er det meningen at studenten skal ha kompetanse til å:
- planlegge, finne løsninger og dokumentere disse.
- forstå fordeler og ulemper med arbeid i grupper.
- forstå viktigheten av god planlegging og oppfølging.
- utføre en selvstendig oppgave, innenfor byggindustrien, av tverrfaglig art.

Emnets temaer

Temaene varierer avhengig av oppgavens problemstillinger, men oppgaven skal være byggfaglig relevant og realistisk.
Oppgaven legges opp slik at kunnskap og ferdigheter fra flere fagområder i studiet benyttes.

Pedagogiske metoder

Prosjektarbeid
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Bacheloroppgaven er et selvstendig stykke arbeid, men studentene får faglig veiledning.

Vurderingsformer

Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

Oppgaven(e) evalueres av faglærer og ekstern sensor.
Alle medlemmene i en gruppe gis samme karakter.
Gruppen vurderes på grunnlag av prosessen med utarbeiding og gjennomføring av oppgaven, den skriftlige avsluttende rapporten og den avsluttende muntlige presentasjonen av oppgaven.
Vurderingen vil også ta hensyn til studentenes evne til å
- definere relevante og interessante faglige problemstillinger.
- arbeide systematisk og målrettet

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Ekstern sensor.

Læremidler

Avhengig av hvilke temaer oppgaven behandler.