Bacheloroppgave i bygg
2007-2008 - BYG3921 - 20sp

Forutsetter bestått

Kandidaten må ha bestått minimum 90 av de 120 studiepoengene fra 1. og 2. studieår innen 1. oktober det studieåret bacheloroppgaven skal utføres.

Forventet læringsutbytte

Bacheloroppgaven avslutter studentens studieprogram innen byggingeniørutdanningen, og skal integrere viktige deler av studieprogrammets faginnhold samtidig som det skal gi studenten mulighet til å vise selvstendighet ved å gå i dybden på avgrensede problemstillinger. Gjennom oppgaven skal også studenten vise forståelse for metodisk arbeid og evne til refleksjon.

Etter gjennomført oppgave skal studenten være i stand til å

  • Identifisere, avgrense og definere en konkret faglig problemstilling
  • Planlegge og gjennomføre et prosjekt relatert til en konkret byggfaglig oppgave basert på anerkjent vitenskaplig metode
  • Presentere, både muntlig og skriftlig, resultatene av prosjektet

Emnets temaer

Temaene vil variere ved definisjon av oppgavens problemstilling.

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Bacheloroppgaven er et selvstendig faglig arbeid som utføres normalt som gruppearbeide. Veiledning gjennomføres etter nærmere avtale.

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Studenten vurderes på grunnlag av prosessen med utarbeiding og gjennomføring av oppgaven, samt det endelige produkt. Vurderingen bygger på studentens evne til å

  • Definere relevante og interessante faglige problemstillinger
  • Arbeide systematisk og målrettet
  • Gjennomføre faglige prosjekter
  • Kritisk vurdere resultater av eget og andres arbeid, samt reflektere over konklusjoner/funn
  • Presentere prosjektet skriftlig og muntlig

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Ekstern sensor.

Læremidler

Avhengig av faglig fordypning.

Erstatter

BYG3901

Supplerende opplysninger

Utfyllende informasjon finnes i "Retningslinjer for bacheloroppgave ved HiG".