Trådløs kommunikasjon
2007-2008 - ELE3142 - 5sp

Anbefalt forkunnskap

  • ELE2001 - Datakommunikasjon I
  • ELE2101 - Transmisjonsteknikk

Forventet læringsutbytte

Etter fullført emne skal studentene kjenne til systemer for trådløs kommunikasjon som baserer seg på bruk av radiobølger. De skal kunne beskrive og utføre beregninger på aktuelle radiosystemer for kringkasting, mobilkommunikasjon, navigasjon og for trådløs sammenknytning av forskjellige typer utstyr og enheter.

Emnets temaer

Innføring i radiokommunikasjon:
- Systemoppbygging. Radiotransmisjon. Støyberegninger
Systemer for lyd - og TV- kringkasting:
- Analoge og digitale systemer
Satellittkommunikasjon
Mobilkommunikasjon:
- Jordbundne og satellittbaserte systemer GSM og UMTS
Radioforbindelser for korte og meget korte avstander:
- Trådløse LAN, Bluetooth og andre
Radionavigasjonssystemer:
- GPS, ILS og andre

Pedagogiske metoder

Ekskursjoner
Forelesninger
Obligatoriske oppgaver
Oppgaveløsning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Gjesteforelesninger

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Obligatoriske arbeidskrav

Øvingsoppgaver
Nødvendig antall for å få gå opp til eksamen oppgis ved semesterstart

Læremidler

"Wireless Communications & Networks" av William Stallings, 2. utgave 2005
Pearson/Prentice Hall