Instrumenteringsteknikk
2007-2008 - ELE3231 - 5sp

Forventet læringsutbytte

Etter fullført emne skal studentene kjenne til de mest vanlige metoder for måling av tilstander for prosessinstrumentering med hovedvekt på elektroniske løsninger og informasjonsoverføring

Emnets temaer

  • Standardisering
  • Usikkerhet, kalibrering, regresjonsanalyse, statistisk prosesskontroll
  • Grunnleggende begreper og definisjoner innen emnet som
    nøyaktighet, konformitet, linearitet,oppløsning, repeterbarhet
  • Deteksjon av:
    Resistans, kapasitans, trykk, posisjon, hastighet
  • Metoder for signaloverføring og standarder
  • Teknisk sikkerhet og dokumentasjon av instrumenteringssystemer

Pedagogiske metoder

Forelesninger

Pedagogiske metoder (fritekst)

lab. arbeid, øvinger

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinære kontinuasjon

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Obligatoriske arbeidskrav

80% av øvingene må være godkjent av faglærer sammen med 100% av lab.oppgaver for å ta eksamen

Læremidler

Instrumeteringsteknikk av Odd Arild Olsen, Tapir forlag