Bacheloroppgave - Elektro
2007-2008 - ELE3903 - 15sp

Forutsetter bestått

90 studiepoeng, (75%) bestått fra 1. og 2. studieår

Forventet læringsutbytte

Bacheloroppgaven avslutter studentens studieprogram innen elektroingeniørutdanningen, og skal integrere viktige deler av studieprogrammets faginnhold samtidig som det skal gi studenten mulighet til å vise selvstendighet ved å gå i dybden på avgrensede problemstillinger. Gjennom oppgaven skal også studenten vise forståelse for metodisk arbeid og evne til refleksjon.

Etter gjennomført oppgave skal studenten være i stand til å:

  • Utføre en større selvstendig oppgave av tverrfaglig og vitenskapelig art
  • Planlegge, finne løsninger og dokumentere i forhold til anerkjente vitenskapelige metoder
  • Forstå viktigheten av god planlegging og oppfølging
  • Arbeide effektivt i grupper
  • Presentere, både muntlig og skriftlig, resultatene av prosjektet

Emnets temaer

Oppgaven skal ta utgangspunkt i en realistisk og faglig relevant problemstilling, og legges opp slik at kunnskap og ferdigheter fra flere fagområder i studiet benyttes.

Pedagogiske metoder

Gruppearbeid
Prosjektarbeid

Vurderingsformer

Muntlig fremføring
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

Studenten vurderes på grunnlag av prosessen med utarbeiding og gjennomføring av oppgaven, samt det endelige produkt. Vurderingen bygger på studentens evne til å

  • Definere relevante og interessante faglige problemstillinger
  • Arbeide systematisk og målrettet også i grupper
  • Gjennomføre faglige prosjekter
  • Kritisk vurdere resultater av eget og andres arbeid, samt reflektere over konklusjoner/funn
  • Presentere prosjektet skriftlig og muntlig

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e) og vurderes i dialog med oppdragsgiver. Et felles sensurmøte med alle ved Elektroseksjonen tilstede setter endelig karakter.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ny oppgave blir gitt

Obligatoriske arbeidskrav

Rapportering i løpet av prosjektperioden

Læremidler

.