Terrengmodeller
2007-2008 - GEO2121 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Etter endt emne skal studenten:
- Dokumentere grunnleggende innsikt om terrengmodellers virkemåte, muligheter og anvendelse, samt relatere dette til utvalgte og beslektede fagområder.
- Beherske et minst et avansert terrengmodellprogram innen for et avgrenset område (avgrenset sammen med emneansvarlig).
- Bevisstgjøre emnets rolle i en større sammenheng innen fagområdet.

Emnets temaer

- Hva er en digital terrengmodell
- Hvordan en digital terrengmodell etableres
- Data-innsamling, ulike interpolasjonsmetoder med nøyaktighetsvurderinger
- Kurvegenerering fra punktsky og terrenglinjer,
- Baser med flere terrenglag
- Prosjektering
- Veiberegninger, byggegroper, borhull
- Andre typer beregninger, masseberegninger
- Kombinasjon av DAK-funksjoner og digital terrengmodell
- Visualisering og perspektivtegning, skyggelegging, fjerning av skjulte linjer, kombinering med ortofoto, rendering
- Integrering av terrengmodell-produkter med andre programsystemer for videre bearbeidelse.
- Animasjon

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Lab.øvelser
Prosjektarbeid
Veiledning

Vurderingsformer

Muntlig fremføring
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

  • Vurdering av prosjekt(er)
  • Muntlig fremføring

Helhetlig vurdering, men hver av delene må bestås separat.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)
Ekstern sensor benyttes periodisk til å evaluere innhold, opplegg og vurderingskriterier i emnet.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Etter avtale med emneansvarlig.

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

Bøker:
- Tor Bernhardsen: Geografiske Informasjonssystemer (4.utgave, Vett og Viten 2006), ISBN 13: 978-82-412-0617-7

Annet:
Håndbøker og kurshefter til dataprogrammer, Powel Gemini AS og Vianova AS
Utdelt materiell/notater