GIS Intro II
2007-2008 - GEO2251 - 5sp

Forutsetter bestått

GEO1151-GIS Intro I

Forventet læringsutbytte

Studentene skal etter gjennomført emne ha en grunnleggende forståelse for hvordan den geografiske virkeligheten kan representeres i en datamaskin, og kunne anvende denne kunnskapen i forbindelse med datainnsamling og analyser.

Studentene skal kunne skille mellom raster og vektor-baserte data, og ha en oversikt over hva slags geografiske data som finnes tilgjengelig i Norge

Emnets temaer

 • - Datafangst (Fotogrammetri/fjernanalyse, landmåling, scanning, satellitt-posisjonering)
  - Vektor-baserte analyser
  - Prinsipper for håndtering av raster-data
  - Raster-basere analyser
  - Datatilfanget i Norge digitalt (innhold og teknisk tilgjengelighet)
 • De praktiske oppgavene samles rundt en ”rød tråd”, gjerne basert på arealplan-relevante oppgaver som bratthet, helling/soltid, egnethet for bygging,….)

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Oppgaveløsning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Selvstudier

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Flervalgstest i LMS må bestås innenfor maksimaltid på 30 min.

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Innleverte oppgaver sensureres av faglærer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Sammen med neste kull

Obligatoriske arbeidskrav

2 prosjektoppgaver må fullføres og godkjennes for at studenten skal få gå godkjent emnet

Læremidler

To alternativer til litteratur:

 • Tor Bernhardsen: Geografiske Informasjonssystemer (4.utgave, Vett og Viten 2006, ISBN 13: 978-82-412-0617-7
 • Heywood I et al, 2006: An Introduction to Geographical Information Systems. Pearson/Prentice Hall. ISBN 0-13-129317-6
  Supplering:
 • - Regulerings og bebyggelsesplaner (Publisert av Miljøverndepartementet 1.11.2001, raportkode T-1381, ISBN 82-457-0337-0). Tilgjengelig fra www.miljo.no
 • - SOSI-standard ”Plan”

Erstatter

GEO1013 Geomatikk introduksjon (delvis)

Supplerende opplysninger

Utgjør sammen med GEO1151- GIS Intro I hele emnet GEO1121- GIS Intro