Bachelor-oppgave geomatikk
2007-2008 - GEO3941 - 20sp

Forutsetter bestått

Kandidaten må ha bestått minimum 90 studiepoeng fra 1. og 2. studieår innen 1.oktober for å kunne starte opp med bacheloroppgaven.

Forventet læringsutbytte

Etter gjennomført hovedprosjekt har studenten kompetanse til å:
- utføre en større selvstendig oppgave av tverrfaglig og vitenskapelig art
- planlegge, finne løsninger og dokumentere disse
- forstå fordeler og ulemper med arbeid i grupper
- forstå viktigheten av god planlegging og oppfølging
- vurdere alternative arbeidsformer, deriblant en metode- og problemorientert måte

Emnets temaer

Oppgaven skal ta utgangspunkt i en realistisk og faglig problemstilling, og legges opp slik at kunnskap og ferdigheter fra flere fagområder i studiet benyttes.

Pedagogiske metoder

Gruppearbeid
Prosjektarbeid
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Kan unntaksvis gjøres individuelt

Vurderingsformer

Muntlig fremføring
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

Helhetlig vurdering basert på muntlig framføring og innleverte arbeider.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

To interne sensorer

Obligatoriske arbeidskrav

Rapportering i løpet av prosjektperioden.

Læremidler

Avhenger av oppgavens tema.