Matematikk for informatikkfag
2007-2008 - REA1101 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Studenten skal kunne vise forståelse og anvende kunnskaper innen generelle matematikkemner og innen matematikk som er relevant for informatikk.

Emnets temaer

Polynomfunksjoner, rasjonale funksjoner, logaritmer og eksponentialfunksjoner.
Derivasjon. Grenser. Kontinuitet. Integrasjon.
Trigonometri, sinus- og cosinussetningen.
Vektorer: plan- og romvektorer, vektorkomponenter, skalarprodukt, vektorprodukt.
Elementær mengdelære.
Relasjoner, Relasjonsalgebra
Matriser og lineære transformasjoner.
Grafer, trær og nettverk.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Oppgaveløsning

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)
Ekstern sensor benyttes periodisk (hvert 3 - 4 år) til retting og til utarbeidelse av eksamensoppgaver.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Det arrangeres egen kontinuasjonseksamen.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Godkjent kalkulator
John Haugan: Tabeller og formelsamling (NKI). ISBN 82-562-2483-5

Obligatoriske arbeidskrav

Minst 4 godkjente regneøvinger/innleveringer.

Læremidler

Oldervoll, T., Orskaug, O. og Vaaje, A. (2003). Sinus matematikk forkurs. Cappelen. ISBN 82-02-21920-5
Engenes, H. (2005). Grafer, trær og nettverk. Kompendium.
Sivertsen, Bert: Determinanter og matriser, Universitetsforlaget. ISBN 82-00-26908-6