Kvalitetsledelse med vitenskapelige metoder
2007-2008 - SMF1181 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal studenten kunne forstå, anvende, vedlikeholde og forbedre kvalitetssystemer etter ISO 9000:2000.

Emnets temaer

  1. Vitenskapelige metoder: forskningsskisse og forskningsdesign.
  2. Organisering i prosesser, prossessforståelse og - analyse.
  3. Organisering av forbedringsprosjekter.
  4. Kvalitetssystemer
  5. Statistisk prosess styring

Pedagogiske metoder

Ekskursjoner
Forelesninger
Gruppearbeid
Lab.øvelser
Obligatoriske oppgaver
Oppgaveløsning
Veiledning

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

  • Skriftlig eksamen, 4 timer (teller 60%),
  • Vurdering av øvinger (teller 40%)

Hver av delene må bestås separat.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Rettes av emnelærer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon for skriftlig eksamen.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

alle trykte og skrevne

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

Kvalitetsstyrte bedrifter, Asbjørn Aune, ISBN 82-417-1123-9