Kvalitetsledelse
2007-2008 - SMF1191 - 5sp

Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne forstå, anvende, vedlikeholde og forbedre kvalitetssystemer etter NS-ISO 9000:2000

Emnets temaer

1. prinsipper i moderne kvalitetsledelse.
2. prosessorganisering, prosessforståelse og prosessanalyser.
3. organisering av forbedringsprosjekter
4. kvalitetssystemer

Pedagogiske metoder

Ekskursjoner
Forelesninger
Lab.øvelser
Prosjektarbeid
Veiledning

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer (teller 60%)
Vurdering av øvinger (teller 40%)
Hver av delene må bestås separat.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon på skriftlig eksamen.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Alle trykte og skrevne, godkjent kalkulator

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

Kvalitet, ideer og metoder, Jostein Lillestøl, ISBN 82-7674-033-2

Erstatter

MAS 1152