Bedrifts- og forretningsssystemer
2007-2008 - SMF1241 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Studentene skal etter fullført emne kunne:

 • Kjenne til alle vesentlige systemer som vanligvis finnes i en bedrift, og som er nødvendig for at bedriften funksjonerer etter forutsetningene
 • Kjenne til hva forbrukeradferd er, kjenne til forbrukeradferdens faglige forankringer
 • Kjenne grunnlaget for bedriftenes organisatoriske utvikling fra masse-produksjon til ”just in time"
 • Kjenne til moderne systemer for innkjøp, produksjonsstyring,lagerstyring,salg
 • Vite hva forbrukeratferd er. Kjenne til forbrukeratferdens faglige forankringer
 • Kjenne til strategisk planlegging
 • Kjenne til markedsføring på 2000 tallet
 • Kjenne til hva som skaper kundetilfredshet og verdier
 • Kjenne varehandelens verden
 • Kjenne til organisering av distribusjonskanaler
 • Kjenne til lederstiler og ledelsesstrategier i dagens næringsliv og i et historisk perspektiv
 • Kjenne til næringslivets rammebetingelser, HMS, arbeidsmiljøloven

Emnets temaer

 • Håndverksproduksjon, arbeidsvilkår, produktivitet og industrialisering
 • Masseproduksjon
 • Samarbeid, demokratisering
 • Mettet marked, manglende fleksibilitet
 • Europas svar på masseproduksjonens krise
 • Østens svar på masseproduksjonens krise
 • Industriens mangfoldighet
 • Kontinuitet og forandring
 • Framtidens bedrifter
 • Bedriftens prosesser; Regnskap, budsjett, innkjøp,produksjonsstyring, lagerstyring, salg
 • Hva er forbrukeratferd?
 • Forbrukeratferdens faglige forankringer
 • Individet og organisasjonen som bruker
 • Produktets livssyklus
 • Markedssegmentering
 • Forbrukeratferd og strategisk planlegging
 • Hva er varehandel?
 • Muligheter i varehandel
 • Organisering av distribusjonskanaler
 • Strategisk planlegging, hvorfor det?
 • Hvordan kan strategisk planlegging utføres?
 • Eierskap, finansieringsløsninger
 • Oppgaver for markedsføringen
 • Begreper og verktøy i markedsføringen
 • Forskjellige former for bedriftsorientering i markedet
 • Hvordan næringslivet og markedet forandrer seg
 • Kundeverdi og kundetilfredshet
 • Suksessbedrifter
 • Å verve, å beholde kunder
 • Fenomenet lederskap, lederstiler, å jobbe som leder

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Obligatoriske oppgaver

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

 • Hjemmeeksamen i gruppe (24 timer)- teller 60%
 • Individuell flervalgstest (1-2 timer)- teller 40%

Begge deler må være bestått.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

To interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon.

Godkjente obligatoriske oppgaver kan bare benyttes ved første gangs Kontinuasjonseksamen, og ved første påfølgende ordinære eksamen i faget.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Hjemmeeksamen i gruppe: alle hjelpemidler, flervalgstest: ingen hjelpemidler.

Obligatoriske arbeidskrav

Fire obligatoriske oppgaver

Læremidler

Egil j.Skorstad Organisasjonsformer
Philip Kotler Markedsføringsledelse

Supplerende opplysninger

Emnet er et grunnlagsemne for å motivere og gi bakgrunn for en helhetsforståelse. Målet er å forstå hvordan ulike bedrifter fungerer. Denne forståelsen skal gi et godt utgangspunkt for videre studier. Bedriftene må forholde seg til mange rammebetingelser, ulike markeder, stadig endringer i kundenes behov. Det gis i dette faget en breddeforståelse uten at det gås helt i dybden. Dybdeforståelsen vil bli gitt i andre parallelle og etterfølgende emner i studiet. Emnet skal gi innsikt i hvordan bedriftsledere tenker og organiserer, eller burde organisere sin virksomhet i dagens næringsliv. De tre røde trådene i studiet vil være ledelse, økonomi og markedsføring.