Organisasjonsarbeid
2007-2008 - SMF2081 - 5sp

Forutsetter bestått

 • Godkjente verv og/eller oppgaver som studentrepresentant.
 • Nevnte arbeid kan gå samtidig som emnets gjennomføring.

Forventet læringsutbytte

Studentene skal etter gjennomgått emne:

 • Ha kjennskap til grunnleggende ledelsesteorier for organisasjoner, samt lovverk og saksbehandling innen høyere utdannelse.
 • Kunne forstå og bruke aktuelle ledelsesteorier i tillitsvalgtes situasjoner, samt bruke aktuelle lover i saksbehandlingen ved ulike situasjoner.
 • Kunne vurdere og analysere ulike sett av teorier i konkrete situasjoner, samt vurdere og analysere løsning av juridiske problemstillinger innen høyere utdannelse.
 • Ved avsluttende prosjektrapport fremlegge forslag til forbedringstiltak av studiekvalitet, gjerne basert på ideologien universell utforming.

Emnets temaer

 • Generelt om lover. Spesielt om universitets- og høgskolelov, samt forvaltningslov.
 • Saksbehandling. Organisasjonsteori. Ledelsesteori. Retorikk.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Prosjektarbeid
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

 • Forelesninger etter avtale med studentene.
 • Prosjektoppgaver basert på problemstillinger foreslått av studenter og godkjent av emneansvarlig.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

 • Hver av delene må bestås separat.

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

 • Sensureres av to emnelærere.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

 • Ordinær kontinuasjon.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

 • Trykte og skrevne materialer uansett kilde.

Læremidler

 • Pensumslitteratur oppgis ved start av emnet.
 • Anbefalt støttelitteratur: Torgersen, Rolf, Dyrstad, Terje, Saksbehandlerboka, Gyldendal forlag, ISBN 82-05-20394-6.