Bacheloroppgave TDL Teknologidesign
2007-2008 - SMF3911 - 20sp

Forutsetter bestått

Bestått 90 studiepoeng fra studieprogrammets 1. og 2. år

Forventet læringsutbytte

Etter endt emne skal studenten ha kompetanse til å:

  • Utføre en større selvstendig oppgave av tverrfaglig og vitenskapelig art relatert til teknologidesign.
  • Planlegge, finne løsninger og dokumentere disse.
  • Forstå fordeler og ulemper med arbeid i grupper.
  • Forstå viktigheten av god planlegging og oppfølging.
  • Bruke en metode- og problemorientert arbeidsform og ha evne til å vurdere alternativer.

Emnets temaer

Oppgaven skal ta utgangspunkt i en realistisk og faglig relevant problemstilling, og legges opp slik at kunnskap og ferdigheter fra flere fagområder i studiet benyttes.

Pedagogiske metoder

Prosjektarbeid
Veiledning

Vurderingsformer

Muntlig fremføring
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

Muntlig fremføring
Vurdering av prosjekt

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Det brukes ekstern sensor fra oppdragsgiver i tillegg til interne. Det brukes to interne sensorer når HiG er oppdragsgiver.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ny Bacheloroppgave gjennomføres neste gang emnet går.

Obligatoriske arbeidskrav

Rapport(er)

Læremidler

Morten Stene- Vitenskapelig forfatterskap- ISBN 82-463-0016-4.

Knut Halvorsen- Å forske på samfunnet- ISBN 82-02-22654-6

Erstatter

MAS3902