Dataassistert design med Solid- og flatemodellering
2007-2008 - TEK1001 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Etter fullført emnet skal studentene:
1. Ha grunnleggende forståelse for designprosessen fra ide til 3D modell
2. Kunne beherske ’Feature-basert’ modellering og kunne kombinere flate- og solidmodellering
3. Ha ferdigheter i å realisere et produkt som 3D modell med tegninger og dokumentasjon

Emnets temaer

1. Innføring i Norsk Standard for maskintegning
2. Parametrisk modellering
- 3D Solid modellering
- Sammensetting av deler
- 2D tegninger
- 3D simulering
3. Flatemodellering

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Obligatoriske oppgaver
Oppgaveløsning
Veiledning

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Vurdering av 4 obligatoriske innleveringer, karakter settes etter en helhetsvurdering av alle innleveringene. Hver del må være bestått

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ikke bestått innlevering må gjennomføres neste gang emnet går.

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

SolidWorks getting started (distribuert som pdf-fil)
SolidWorks Tutorials (elektronisk lærebok)
SolidWorks for Designers 2003, Kap 13 Surface Modeling (pdf-fil), CADCIM Techonologies

Referansebok:

SolidWorks for Designers 2007, CADCIM Techonologies (ISBN 1-932709-04-5, gjelder utgave 2005)

Erstatter

MAS1141 Dataassistert design