Elementmetoden
2007-2008 - TEK2001 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

  • BYG1062 - Mekanikk

Forventet læringsutbytte

Studenten behersker elementmetoden til design og analyse av ulike konstruksjonstyper.

Emnets temaer

  • Modellering med solid basiselementer
  • Modellering med spesialtilpassede basiselementer
  • Generering av elementnett
  • Spenningsanalyse
  • Deformasjonsanalyse
  • Grensebetingelser

Pedagogiske metoder

PBL (Problem Basert Læring)
Prosjektarbeid

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 5 timer (teller 60%)
Vurdering av øvinger (teller 40%)
Hver av delene må bestås separat.
Eksamen foregår på datalab. med bruk av programsystemet Ansys.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av emnelærer.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Må taes i sin helhet neste gang emnet gjennomføres.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Alle trykte og skrevne

Programsystemet ANSYS

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

Finite Element Analysis, Theory and Application with Ansys
Saeed Moaven

Erstatter

BYG 3032