Master i helsefremmende arbeid og omsorg i lokalsamfunnet -

Innledning

Høgskolen i Gjøvik, Avdeling for helse, omsorg og sykepleie, Seksjon for helse og samfunn
i samarbeid med Høgskolen i Hedmark, Avdeling for helse- og sosialfag og Høgskolen i Lillehammer, Avdeling for helse- og sosialfag.

Studiets varighet, omfang og nivå

Studiet er et erfaringsbasert mastergradsstudium med omfang 120 studiepoeng i henhold til § 5 i Utdannings- og forskningsdepartementets ”Forskrifter om krav til mastergrad”. Studiet tilsvarer to års fulltidsstudier, eventuelt fire års deltidsstudier. Mastergradsstudiet tilbys p.t. som deltidsstudium over fire år.

Forventet læringsutbytte

Studieprogrammet er tverrprofesjonelt og flervitenskapelig, og har som hovedmål at profesjonelle yrkesutøvere innen velferdsyrkene i helse-, sosial- og utdanningssektoren oppnår bred spesialkompetanse innenfor helsefremmende arbeid, omsorg og utviklingsarbeid i lokalsamfunnet i samarbeid med utsatte grupper.

Studiets ideelle mål er å både bidra til helse, omsorg og bemyndigelse i samarbeid med utsatte grupper (Community Care), og til ressursmobiliserende arbeid for å skape bedre folkehelse og offentlig velferd i bærekraftige lokalsamfunn (Community Health Care).

Mastergradsstudiet skal:

  • utvikle fordypningskompetanse på høyere nivå basert på tverrprofesjonelle og flervitenskapelige perspektiver innen helsefremmende arbeid og omsorg i ulike typer lokalsamfunn
  • utvikle handlingskompetanse innen ressursmobiliserende arbeid med målsettinger om oppnåelse av en bedret livssituasjon for utsatte og sårbare grupper
  • kvalifisere til å veilede og lede helsefremmende omsorgsarbeid i yrkesfeltet
  • bidra til nettverksbygging og samarbeid mellom ulike yrkesgrupper
  • kvalifisere til deltagelse i utvikling og fornyelse av det offentlige velferdssystemet

Studiet skal gi forutsetninger og kunnskaper om metodiske verktøy for å gjennomføre endrings- og utviklingsarbeid basert på vitenskapelig metode. Mastergradsstudiet tar utgangspunkt i handlingsorienterte, aksjonsrettede forskningsstrategier som har som mål å produsere praksisrelevant kunnskap. Dette vil medføre at samarbeid med brukergrupper og befolkningen betraktes som en sentral forutsetning for et vellykket folkehelsearbeid. Programmet vil være preget av både handlingsorientert forskning for å bedre velferdstilbudene, og mer emansipatorisk aksjonsforskning i forhold til grupper som er særlig utsatt.

Det legges gjennomgående vekt på å relatere grunnlagstenkningen til individ-, gruppe-, og systemnivå i utvikling av en helse- og sosialfaglig praksis som er basert på en vitenskapelig reflektert forståelse av helsefremmende omsorgsarbeid i lokalsamfunnet. Strategier for å fremme delaktighet fra frivillige og sosiale nettverk i nærmiljøene vil bli relatert til arbeids- og vurderingskrav i gjennomføring av prosjektoppgaver og studiekrav.

Studiet vil ha en stor grad av internasjonal overføringsverdi som en erfaringsbasert og profesjonsorientert mastergrad med fokus på utsatte grupper og marginaliseringsprosesser i ulike typer lokalsamfunn.

Internasjonalisering

Det er ikke lagt opp til full utveksling, men det planlegges samarbeid og felles samlinger med det nyetablerte studiet ”Magisterprogram hälsofrämjande arbete och socialt förandringsarbete i lokalsamhället, 80 p” ved Karlstads universitet.

Målgruppe

Målgruppen for mastergraden er profesjonelle yrkesutøvere innen velferdsyrkene i helse-, sosial- og utdanningssektoren, men studiet henvender seg også til andre profesjoner som ønsker å utvikle kompetanse innen feltet helsefremmende omsorgsarbeid i lokalsamfunn.

En kandidat med mastergrad innen Helsefremmende arbeid og omsorg i lokalsamfunnet vil oppnå handlingskompetanse til å iverksette helsefremmende prosesser blant utsatte grupper, og vil få erfaring i å lede endrings- og utviklingsarbeid i små og mellomstore lokalsamfunn.

Studiet gir kompetanse for leder- og fagutviklingsstillinger som har fokus på å mobilisere ressurser og skape fornyelse og endring i lokalsamfunnet, på individ-, gruppe-, eller systemnivå.

Studiet vil tilføre kompetanse i endringsledelse og metoder som er egnet for å skape utvikling og fornyelse innenfor en sektor eller et fagfelt.

Studiet vil tilføre kompetanse i endringsledelse og metoder som er egnet for å skape utvikling og fornyelse innenfor en sektor eller et fagfelt.

Opptakskrav og rangering

Generelt grunnlag for opptak er minimum 3 årig bachelorutdanning innen helse- og sosialfag, samt to års relevant yrkespraksis. Søkere med annen relevant utdanning på cand.mag/bachelor nivå samt minimum to års relevant yrkeserfaring kan tas opp etter individuelle vurderinger.

Rangering av søkere:

Søkere rangeres etter konkurransepoeng med utgangspunkt i hovedkarakter innen profesjonsrettet grunnutdanning, eller annen høgskole- eller universitetsutdanning, samt praksiserfaring utover minimumskravet på 2 års relevant praksis.

Beregning av konkurransepoeng:

Gjennomsnitts tallkarakterer konverteres til bokstavkarakterer etter følgende skala:

1.0-2.2 er lik A som gir 5 poeng

2.3-2.5 er lik B som gir 4 poeng

2.6-2.7 er lik C som gir 3 poeng

2.8-3.0 er lik D som gir 2 poeng

3.1-4.0 er lik E som gir 1 poeng.

Tilleggspoeng for praksis utover minimumskravet gis etter følgende skala:

Ett års praksis i full stilling gir 0.5 poeng.

Ett års praksis i 50 % stilling gir 0.25 poeng.

Det gis maksimalt 3 poeng for relevant tilleggspraksis.

Kravene vil bli justert i henhold til nasjonale krav for opptak til mastergradsstudier.

Studiets innhold, oppbygging og sammensetning

Mastergradsprogrammet er organisert i fire moduler der ulike tema og perspektiver med fokus på helsefremmende arbeid, omsorg og livskvalitet for utsatte grupper, og utvikling og fornyelse av det offentlige velferdssystemet, inngår.

Kunnskapsområder fra ulike fagfelt inngår i den innholdsmessige oppbyggingen. Sentralt er kunnskapstilfang fra folkehelsevitenskap, samfunnsvitenskap, herunder menneske- og miljøstudier, sykepleievitenskap og pedagogikk. Modulene behandles ut i fra både et globalt, nasjonalt, regionalt og lokalt perspektiv. Handlingsorientert og brukerorientert forskning utgjør sentrale deler av utdanningsprogrammets forskningsmetodiske innretning.

Utdanningsprogrammet er organisert i følgende fire moduler:

  • Perspektiver og teorier relatert til helsefremmende arbeid og omsorg i lokalsamfunn
  • Strategier og metoder for ressursmobilisering og utviklingsarbeid i lokalsamfunnet
  • Forskningsmetode og vitenskapsteori
  • Mastergradsoppgave

Oppbygning og progresjon i studiet

Utdanningsprogrammet er organisert i fire moduler, med oppdeling i 7 emner, se figur.

Studieår Modul   Studiepoeng

1. Studieår

(2 semestre)

Modul 1

Innføring

Perspektiver og teorier relatert til helsefremmende arbeid og omsorg i lokalsamfunnet 30

Emne 1: SPL4021

Introduksjon til

handlingsorientert

helsefremmende arbeid og omsorg i lokalsamfunnet (15 studiepoeng)

Emne 2: SPL4031

Velferd, forandring

og mobilisering i

lokalsamfunnet

(7,5 studiepoeng)

Emne 3: SPL4041

Etikk og menneskesyn

(7,5 studiepoeng)

2. og 3. Studieår

(3 semestre)

Modul 2

Metode

Strategier og metoder for ressursmobilisering og utviklingsarbeid i lokalsamfunnet 45
Fordypning i prosjekt

Emne 4: SPL4051

Metodisk tilnærming til handlingsorientert og brukerorientert prosjektarbeid (15 studiepoeng)

Emne 5: SPL4061

Lokalt utviklingsarbeid på individ-, gruppe-, eller lokalsamfunnsnivå ( 30 studiepoeng)

3. Studieår

(1 semester)

Modul 3

Forsknings-

metode- og plan

Vitenskapsteori og forskningsmetode 15
 

Emne 5:

(fortsatt)

Fordypning i prosjekt

Emne 6: SPL5001

Vitenskapsteori og forskningsmetode (15 studiepoeng)

4. Studieår

(2 semestre)

Modul 4

Oppgave

Emne 7 : SPL4901

Masteroppgave (med selvvalgt fordypning). (30 studiepoeng)

30
      120
             

Arbeidsformer

Studiet gjennomføres med fleksible, nettbaserte metoder kombinert med faste studiesamlinger av tre dagers varighet ca. tre ganger pr. semester. Det er krav til obligatorisk tilstedeværelse ved samlinger (se emnebeskrivelser). Det legges opp til varierte undervisnings- og arbeidsformer, inklusive forelesninger, seminarer, prosjektarbeid, individuell og gruppe- veiledning, studentstyrt basisgruppearbeid og kollokvier. Forelesningene problematiserer og presenterer temaer som er knyttet til pensum for de ulike emneområdene, og studiets innhold for øvrig. Basisgruppene er tverrfaglig og geografisk sammensatt, og er studentenes studiegruppe mellom hver samling på høgskolen.

Arbeidsformer i studiet vil søke å løfte fram og synliggjøre den enkelte students erfaringsbaserte kunnskap gjennom beskrivelse av yrkesmessige problemstillinger, og fremme refleksjon på et erfaringsmessig og vitenskapelig grunnlag. Læringsmodellen er interaktiv, og søker å ivareta en balanse mellom ressursforelesninger og dialog.

Det vises til den enkelte moduls emnebeskrivelser for detaljer omkring arbeidsformer, evaluering og faglig innhold.

Emnetabeller

2008-2011

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V) S7(H) S8(V) S9(H)
SPL4021 Introduksjon til handlingsorientert helsefremmende arbeid og omsorg i lokalsamfunnet O   15              
SPL4031 Velferd, forandring og mobilisering i lokalsamfunnet O     7.5            
SPL4041 Etikk og menneskesyn O     7.5            
SPL4051 Metodisk tilnærming til handlingsorientert og brukerorientert prosjektarbeid O       15          
SPL4061 Lokalt utviklingsarbeid på individ-, gruppe- eller lokalsamfunnsnivå O         15 15      
SPL5001 Vitenskapsteori og forskningsmetode O             15    
SPL4901 Masteroppgave i helsefremmende arbeid og omsorg i lokalsamfunnet O               15 15
Sum: 0 15 15 15 15 15 15 15 15
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne