Veiledning og coaching, trinn II - VVC2

Innledning

Studiet bygger på Veiledning og coaching trinn I, og utvider perspektivet fra individ og gruppe til organisasjon og nettverk. Studiet vektlegger en ikke-instrumentell forståelse av veiledning og coaching. Refleksjon over praksis og videreutvikling av egen rolle som veileder/coach står sentralt. Studentene får utvidet tilfang av metoder og strategier i veiledning og coaching knyttet til aktuell kontekst.

Studiet består av to emner a 15 studiepoeng, med følgende hovedtemaer:

 • Teoretisk forankring
 • Metodisk veiledning og coaching
 • Veiledning og coaching i ulike arbeidskontekster

Studiet organiseres som et felles utdanningstilbud ved Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Gjøvik. Undervisningen på Veiledning og coaching, trinn II, foregår på Høgskolen i Lillehammer. Studiet starter med en 3 dagers samling. Studiet har ellers fast samlingsdag torsdager. En torsdag per måned er satt av til selvstudier. I løpet av studiet skal studentene jobbe med personlig læreplan, refleksjonsbasert hjemmeoppgave, litteraturlogg, refleksjonslogger og praksislogger, samt gjennomføre 30 timer praksis med egen veiledning/coaching og 30 timer gruppeveiledning leder av høgskolens veiledere. Studiet avsluttes med en individuell hjemme-eksamen over en uke med selvvalgt problemstilling.

Tidspunkt for samlinger

 • 5. - 7. september 2007.
 • Torsdagene høsten 2007 i uke 37 til 48 minus uke 40 og 44 + onsdag i uke 48.
 • Torsdager våren 2008 i uke 3 til 15 minus uke 7, 9, 12, og 13.
 • 29. og 30. mai 2008

Studiet har ingen studieavgift. Det betales kun ordinær semesteravgift på ca. kr.500. I tillegg kommer utgifter til nødvendig litteratur/studiemateriell, samt reise og opphold i forbindelse med undervisningen.

Opptaket til Veiledning og coaching, trinn II, gjøres høsten 2007 av Høgskolen i Lillehammer. Søknad sendes Høgskolen i Lillehammer, 2626 Lillehammer.

Kontaktperson på HiL er Anne-Marie Aubert.

Studiets varighet, omfang og nivå

Studiet bygger på Videreutdanning i veiledning og coaching trinn I (30 studiepoeng) eller tilsvarende.

Studiet er tilrettelagt som et temabasert deltidsstudium på 30 studiepoeng.
Normert studietid er 1 år med en forventet studieinnsats i snitt på ca 20 t pr.uke.

Videreutdanning i veiledning og coaching trinn II gir 30 studiepoeng innen høyere utdanning.

Forventet læringsutbytte

Studiet skal gjøre studentene i stand til å:

 • Utvikle teoretisk og analytisk forståelse av behov for veiledning og coaching i ulike kontekster
 • Vurdere teori og metode på en kritisk og reflektert måte
 • Lede og gjennomføre veiledning og coaching på en faglig reflektert, fleksibel og troverdig måte
 • Synligjøre etiske vurderinger og valg for seg selv og andre
 • Se sin faglige virksomhet i en samfunnsmessig sammenheng
 • Med utgangspunkt i faglig kontekst kunne variere strategi og metodisk tilnærming og begrunne faglig valg og standpunkter

Internasjonalisering

Ikke aktuelt

Målgruppe

Studiet har en tverrfaglig profil, og passer f.eks for helse- og sosialarbeidere, lærere, førskolelærere, ledere innen privat og offentlig sektor, politi, leger og psykologer.

Opptakskrav og rangering

For opptak til Videreutdanning i veiledning og coaching trinn II kreves:

 • Treårig utdanning på høgskole eller universitetsnivå
 • Minimum 2 års relevant veiledningspraksis
 • Videreutdanning i Veiledning og coaching trinn I (30 studiepoeng) eller tilsvarende relevant formalutdanning

Studiets innhold, oppbygging og sammensetning

Faginnholdet i studiet vil ha fokus på følgende tema som sees i sammenheng:

 • Verdier og kulturforståelse i veiledning og coaching
 • Arbeid med mål og verdier i organisasjoner sett fra rollen som veileder og/eller coach
 • Forskjellige kontekster og profesjonsroller i veiledning og coaching
 • Faglig veiledning/coaching som organisasjonsutviklingsmetode
 • Faglig veiledning/coaching som tiltak rettet mot kompetanseheving
 • Faglig veiledning/coaching i relasjonsbygging og samspillsteori
 • Konflikt og konflikthåndtering

Ut over dette vil faginnholdet bli bestemt av studentene og lærerne i fellesskap i løpet av første fellessamling i studiet.

Det vil også være ønskelig å ha fokus på:

 • Ulike uttrykksmåter i menneskelig samhandling
 • Maktperspektiver i veiledning og coaching
 • Etiske utfordringer i veiledning og coaching
 • Kjønnsperspektivet i veiledning og coaching

Modul I: Teoretisk forankring

Mål

 • Studentene har forståelse for teoretisk forankring og teoretiske tradisjoner om hva virkeligheten kan være eller forstås som
 • Studentene ser betydningen av forskjellige virkelighetsoppfatninger og hvordan disse virker inn på våre verdier, fokuseringer og mellommenneskelige relasjoner og praksis

Innhold

 • Grunnlagstenkning
 • Kunnskapssyn og kunnskapsdannelse

Modul 2: Metodisk veiledning og coaching

Mål

 • Studentene har innsikt i sin rolle som veileder og/eller coach
 • Studentene evner å knytte sammen teori og praksis
 • Studenten har videreutviklet sine evner til å møte mennesker på måter som gis fra den aktuelle situasjon

Innhold

 • Hvordan kan vårt praktiske og teoretiske fundament virke inn på veiledning og coaching
 • Ulike metoders fordeler og begrensninger
 • Fokus på språket
 • Forskjellige dialogformer, inkludert reflekterende team
 • Fokus på nonverbal og kroppslig kompetanse

Modul 3: Ulike arbeidskontekster

Mål

 • Studentene har innsikt i og forståelse for ulike arbeidskontekster
 • Studenten har innsikt i og ferdigheter til å forstå og respektere ulike forståelse
 • Studenten evner å møte egen forforståelse
 • Studentene har innsikt i egen og andres kulturforståelse
 • Studenten evner å samarbeide med ulike profesjoner/forskjellige sammenhenger
 • Studentene har innsikt i egen atferd og eget forhold til konflikter
 • Studentene er i stand til å møte og håndtere konflikter på en nyansert og konstruktiv måte

Innhold

Veiledning og coachingens plass og betydning i ulike relevante arbeidskontekster

Undervisnings- og læringsmetode

Fellessamlinger

Arbeidsmåtene i fellessamlingene vil variere mellom: forelesninger, etterlesninger, øvelser, arbeid i grupper uten veileder/coach, arbeid i grupper med veileder/coach, drøftinger, studentaktive metoder hvor en for eksempel legger frem litteratur m.m.

Fellessamlingene utgjør totalt ca 25 dager fordelt på 2 semestre. Studiet starter med en 3 dagers samling, ellers er torsdag samlingsdag. Undervisningen vil være preget av at studentenes erfaringer og innspill anvendes i drøfting og teoriutvikling på samlingene.

Basisgrupper

Basisgruppene er å forstå som faste grupper som består gjennom hele året. Gruppene består av 5 - 7 personer. Møtene i basisgruppene skal fortrinnsvis brukes til:

 • Gjensidig veiledning/coaching og ideutveksling mellom studentene
 • Arbeid med teori, med utgangspunkt i egen praksis
 • Drøfting og bearbeiding av skriftlige oppgaver/arbeidskrav
 • Drøfting og bearbeiding av aktuell litteratur

Basisgruppene fastsetter selv tidspunkt for sine samlinger. Totalt anbefales det at gruppene møtes 60 timer uten lærer/gruppeveileder og utenfor timefastsatt timeplan.

Egen praksis som veileder og/eller coach

Studentene skal selv være veiledere/coacher og gjennomføre minst 30 timers praksis i løpet av studieperioden. Med praksis menes aktiv veiledning/coaching (forberedelse og etterarbeid kommer utenom nevnte tidsramme). Veiledning/coaching kan være rettet mot individ, gruppe eller organisasjon.

Etterveiledning/coaching i gruppe

Ut over dette kommer 30 t etterveiledning/coaching i gruppe ledet av godkjent veileder/coach fra Høgskolene. Dette anses for å være en særdeles viktig del av studiet.

Studentene må derfor ta høyde for ca 90 t gruppeaktivitet utenom timeplanlagt undervisning.

Den totale rammen for studentenes arbeid blir :

Basisgrupper 60 timer

Egen praksis som veileder/coach30 timer

Etterveiledning/coaching i gruppe 30 timer

Totalt: 120 timer

Eksamensform

• Personlig læreplan

• Litteraturlogg, refleksjonslogger og praksislogger

• 30 timer praksis med egen veiledning eller coaching

• Gruppeveiledning i 30 timer ledet av høgskolens veiledere (er lagt til samlingsdager)

• Refleksjonsbasert hjemmeoppgave

• Avsluttende individuell hjemmeeksamen over en uke med selvvalgt problemstilling (7000 ord)

Emnetabeller