Årsstudium i Informasjonsteknologi -

Innledning

Et ettårig studium i informasjonsteknologi (IT) egner seg som en introduksjon til videre studier innen informatikkfag, eller som en påbygning til en hvilken som helst annen utdanning eller bachelorgrad. Forståelse for og kunnskap i IT vil gjøre den ferdige studenten til en ressurs i bedrifter som bruker dataverktøy aktivt og vil effektivisere og forenkle datastøttede arbeidsoppgaver.

Studiets varighet, omfang og nivå

Studiet er en heltids grunnutdanning med normert studietid på 1 år og et omfang på 60 studiepoeng

Forventet læringsutbytte

Studentene skal i løpet av studiet tilegne seg kunnskaper og ferdigheter for å bedre kunne forstå og utnytte teknologiene som benyttes i informasjons- og kommunikasjonssystemer i bedrifter, næringsliv, organisasjoner og privat. Studenten skal kunne se muligheter for IT-støtte og blant annet kunne bidra til å realisere disse mulighetene gjennom deltakelse i innføringsprosjekter.

IT brukes i dag som hjelpemiddel innenfor de fleste fagområder. I årsstudiet blir det lagt størst vekt på utviklingen av informasjonssystemer, men du lærer også å bruke dem. Et gjennomført studium blir en basis for en IT-orientert karriere både i yrkeslivet og i videre studier.

Internasjonalisering

Det er ikke lagt opp til at studentene kan ta noen del av dette studiet i utlandet. Eventuelle tilpasninger avtales med studieprogramansvarlig.

Målgruppe

Et ettårig studium i informasjonsteknologi gir gjerne ikke alene tilstrekkelig kompetanse og bør derfor kombineres med en annen utdanning av lavere eller høyere grad. Studiet er tillegg aktuelt for deg som har arbeidserfaring, men mangler datakunnskaper, eller som generell kompetanseheving. Studiet kan også benyttes som etterutdanning eller være starten på et lengre IT-studium.

Studiet passer for eksempel for de som

  • er ferdig med videregående og ikke helt hva de vil bli. Et år med IT vil aldri bli bortkastet, heller det motsatte
  • vurderer å ta en grad innenfor fagområdet IT. Dette er en fin måte å finne ut hva det handler om uten å risikere å kaste bort et år. Fullførte fag vil gi fritak om man fortsetter på dataingeniør eller en bachelor innenfor inoformatikkfag
  • har en jobb, eller en utdanning som krever at dataverktøy brukes for å gjennomføre deler eller de fleste av arbeidsoppgavene. Med en dypere forståelse av datateknologi vil man lettere lære seg nye verktøy og lettere henge med i den rivende utviklingen vi ser i dag
  • nettopp har fullført en byggingeniørutdanning, sykepleieutdanning, økomomiutdanning, lærerutdanning. Ved å kombinere en hvilken som helst grunnutdanning med IT-forståelse vil det bli enklere å få jobb, enklere å utføre arbeidet og man vil få en større trygghetsfølelse dataverktøyene skal brukes
  • mangler tilstrekkelig med datafag i bacheloren til å kunne fortsette på Master i medieteknikk.

Studiet vil sammen med en bachelorgrad i mediedesign, mediemanagement, geomatikk, elektro eller tilsvarende, gi adgang til å søke på Master i medieteknikk.

Opptakskrav og rangering

Opptakskrav til studiet er generell studiekompetanse + 2MX/2MY/3MZ eller tilsvarende. Søkere som er 25 år eller eldre kan også bli tatt opp på bakgrunn av realkompetansevurdering. Det tilbys kurs i 2MX før semesterstart.

Studiets innhold, oppbygging og sammensetning

Studiet er satt sammen av en fagkombinasjon som gir en bred, grunnleggende forståelse og praksis innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Undervisningen baserer seg på fysisk oppmøte i klasserom, auditorier og laboratorier. Studentene vil gjennom studieåret gjennomføre en rekke individuelle og gruppevise praktiske og teoretiske oppgaver knyttet til de forskjellige emnene. De ulike emnene er relatert til hverandre og med fokus på kombinasjon av kunnskap på tvers av dem vil forståelsen for fagområdet øke.

Studiets emnesammensetning vil gi kunnskap innen:

  • Dataprogrammers oppbygging og hvordan man kan utnytte disse
  • Utvikling av webløsninger og den underliggende teknologier og de mulighetene som finnes
  • Grunnleggende matematiske begreper som vil gi større og bedre grunnlag for forståelsen av datateknologi og utnyttelsen av denne
  • Organisering, lagring, gjenfinning og presentasjon av informasjon.
  • Hvordan systematisk gjennomføre utviklingsprosjekter for programvare, systemer og webløsninger

Emnetabeller

Emnetabell

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V)
IMT1241 Grunnleggende programmering i Java O 10  
IMT1041 Informasjons- og publiseringsteknologi O 10  
IMT2261 Informasjonsstrukturer og databaser O 10  
IMT2243 Systemutvikling O   10
IMT2491 Webpublisering O   10
Valgemne, 10 st.p. V   10
Sum: 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Mulige valgemner

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V)
SMF2121 Kvalitetsledelse med statistikk V   10
IMT1261 Grafiske brukergrensesnitt og brukskvalitet V   10
IMT1271 IT Service management V   10
IMT2431 Datakommunikasjon og nettverkssikkerhet V   10
IMT1132 Risikostyring: metodikk og standarder V   10
SMF2062 Markedsføring V   5
SMF2111 Investering og finansiering V   10
Sum: 0 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne