Årsstudium i medieproduksjon -

Innledning

Gjennom Årsstudiet i medieproduksjon tilbys en innføring i grunnleggende emner som gir nødvendig kunnskap i gjennomføringen av digitale medieproduksjoner. Undervisningen fokuserer på så vel teorisk som praktisk og kreativt arbeid for å gi studentene et helhetlig perspektiv.

Studiets varighet, omfang og nivå

Studiet er en heltids grunnutdanning med normert studietid 1 år. Omfanget er 60 studiepoeng.

Forventet læringsutbytte

Målet med studiet er å gi studentene en forståelse for prosesser og teknologi innen medieproduksjon, utvikle ferdigheter og å danne grunnlag for videre læring og utvikling.

Internasjonalisering

Det er ikke lagt opp til at studenter kan ta noen del av dette studiet i utlandet.

Målgruppe

Målgruppen for studiet er:

  • Studenter som vil ta fatt på en utdanning innen medieproduksjon, men som ønsker å vente med å velge forsdpning
  • Studenter som ønsker en påbygging til tidligere fullført utdanning
  • Kandidater som er i jobb og har behov for kunnskaper innen medieproduksjon

Studiet kan inngå som en del av en bachelorgrad.

Opptakskrav og rangering

Opptakskrav til studiet er generell studiekompetanse. Søkere som er 25 år eller eldre kan også bli tatt opp på bakgrunn av realkompetansevurdering.

Studiets innhold, oppbygging og sammensetning

Studiet er delt opp i emner som delvis supplerer og delvis bygger på hverandre. I det første semesteret blir det gitt en innføring i typografisk design, ergonomiske brukergrensesnitt, og teknologien som benyttes i medieproduksjon. Det andre semesteret introduseres studentene til mediekunnskap, produksjon av video, og produksjon og publisering for web.
Studentene vil i løpet av studieåret gjennomføre en rekke obligatoriske oppgaver knyttet til de ulike emnene. Oppgavene kan være av både praktisk og teoretisk art og gjennomføres både som gruppearbeid og individuelt.
Under følger en oversikt over emnene som inngår i studiet:

1. semester
IMT1101 Typografi, 10 sp
IMT1041 Informasjons- og publiseringsteknologi, 10 sp
IMT1211 Mediekunnskap, 5sp, 10 sp

2. semester
IMT1071 Multimedieproduksjon, 10 sp
IMT 1232 Trykksaksproduksjon, 10 sp
IMT1221 Webpublisering, 10sp

Emnetabeller

Årsstudium i medieproduksjon 2007/2008

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V)
IMT1101 Typografi O 10  
IMT1041 Informasjons- og publiseringsteknologi O 10  
IMT1281 Medievitenskap O 10  
IMT1071 Multimedieproduksjon O   10
IMT1232 Trykksaksproduksjon O   10
IMT1291 Webdesign O   10
Sum: 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne