Bachelor i mediedesign -

Innledning

Bachelor i mediedesign er en praktisk estetisk-kommunikativ designutdanning innen typografisk design / grafisk design / informasjonsdesign / visuell kommunikasjon. Studiet er orientert mot både papirbaserte og elektroniske medier, samt grafiske skilt- og veifinningssystemer. Studiet har en akademisk profil, der evne til kritisk refleksjon og skriftelig fremstilllingsevne vektlegges. Kandidatene skal ha en bred og kritisk forståelse av designhistorien og den visuelle kulturen i samfunnet omkring seg og ha et reflektert forhold til egen yrkesutøvelse. Målet er å utdanne grafiske designere med en bred kompetanse som balanserer praktiske ferdigheter og formgivningsevne med evne til å kunne tenke både analytisk og konseptuelt. Dvs. grafiske designere som kan jobbe selvstendig, men også samarbeide med yrkesutøvere fra andre fagområder og hevde seg effektivt i tverrfaglig prosjektsammenheng.

Studiet vektlegger to viktige områder innen visuell kommunikasjon:

• Typografi: med fokus på skrift og design av tekstbaserte dokumenter.

• Informasjonsdesign: med fokus på tilgjengelighet (universell design) og brukskvalitet.

Studiets varighet, omfang og nivå

Bachelor i mediedesign er en treårig grunnutdanning. Fullført studium gir 180 studiepoeng og fører frem til graden Bachelor i mediedesign. Studiet tilbys kun som heltidsutdanning.

Forventet læringsutbytte

Fullført studium vil kvalifisere til arbeid som grafisk designer eller andre former for designrelatert yrkesutøvelse i designbyråer, reklamebyråer, kommunikasjonsbyråer, web- og multimedieutviklingsbyråer, forlag, aviser, bedrifter som utvikler teknisk dokumentasjon, museer, kringkasting, grafiske bedrifter, eller andre virksomheter innen privat og offentlig sektor som holder seg med egen designer eller har andre designrelevante stillinger. Utdanningen gir imidlertid også bred kompetanse med overføringverdi i forhold til andre yrkesområder. På sikt er etablering av egen designpraksis også en mulighet. Fullført studium bidrar til kvalifisering for undervisningsstillinger i videregående skole og innen høgere utdanning. Utdanningen kvalifiserer til en rekke mastergradsstudier i inn- og utland.

Internasjonalisering

Emnene undervises normalt på norsk (engelsktalende gjesteforelesere må påregnes). Det er åpnet for at studenter ved Bachelor i mediedesign som ønsker et semesters opphold ved en utenlandsk utdanningsinstitusjon gjør dette i femte semester. For Bachelor i mediedesign har HiG avtaler om et begrenset antall plasser ved noen få prestisjetunge utenlandske designutdanningsinstitusjoner som vi har særlig gode relasjoner til: Central Saint Martins College of Art and Design i London (Graphic Design) og University of Reading (Department of Typography & Graphic Communication).

Målgruppe

Utdanningen passer spesielt godt for søkere med generell studiekompetanse som har tatt Medier og kommunikasjon eller Tegning, form og farge på videregående skole. Studiet egner seg også spesielt godt for kandidater som har studert grafisk design ved private fagskoler. Studiet er imidlertid egnet for alle med generell studiekompetanse og interesse for design.

Opptakskrav og rangering

Studiet søkes gjennom Samordna Opptak. Studiet bygger på generell studiekompetanse, og er ikke basert på vurdering av portefølje eller opptaksprøver og intervju.

Studiets innhold, oppbygging og sammensetning

I tillegg til ordinære forelesninger og gjesteforelesninger (samt selvstudium) baserer studiet seg på:

1) Praktiske designprosjekter – med utvikling av et bredt spekter av grafiske kommunikasjonsløsninger. Det fokuseres både på brukersentrert systemutviklingsmetodikk og formgivning.

2) Essayskriving, for effektiv teoriformidling, for å fremme verbale og analytiske ferdigheter, og for å fremme ferdigheter i redaksjonell behandling av tekst.

3) Øvelsesoppgaver av mer teknisk karakter i skolens medielaboratorier.

Både de praktiske designprosjektene og essayskrivingen baserer seg på utstrakt bruk av underveisveiledning i flere omganger (formativ-iterativ evaluering). Både skolens egne lærere (flere er praktiserende designere på høyt nivå) og eksterne praktiserende designere er involvert som veiledere i de praktiske prosjektene.

Designarbeidene representerer i overkant av én tredjedel av det treårige studiet (praktiske designprosjekter kjøres kontinuerlig gjennom det treårige studieløpet). De andre to tredjedelene av studiet består av designrelevante tekniske fag (for eksempel trykksaksproduksjon, multimedieproduksjon og fargestyring), designrelevante samfunnsfag (for eksempel prosjektstyring, medierett, markedsføring og ergonomi), og designrelevante fortolkningsorienterte fag (for eksempel fotografihistorie, typografihistorie, designhistorie og mediehistorie).

En studietur til Roma i 3. semester (primært for å studere klassisk og neo-klassisk skrift i inskripsjonsform) og en studietur til London i 5. semester (for å besøke designstudioer, designutdanningsinstitusjoner og designmuseer) inngår vanligvis i det faglige opplegget. Studieturene må i utgangspunktet finansieres av studentene selv. Innføringskurs i essayskriving, studieteknikk, og i programvare som InDesign, Photoshop, Illustrator, Dreamweaver og Flash, tilbys som en del av studieopplegget.

Utdanningen er knyttet til Avdeling for informatikk og medieteknikk. Forholdene er lagt til rette for en interessant tverrfaglig studiesituasjon med tilgang til velutstyrte laboratorier for papirbasert og elektronisk publisering, studioer og laboratorier for multimedieproduksjon, digital video, digital lyd, digital fotografi, fargevitenskap, og brukskvalitet i digitale medier. Høgskolebiblioteket har et godt utvalg av designfaglige og medietekniske tidsskrifter.

Utdanningen har en unik og utfyllende profil i forhold til de tre andre høgskoleutdanningene innen visuell kommunikasjon og grafisk design i Norge (dvs. ved Kunsthøgskolen i Bergen, Kunsthøgskolen i Oslo og Høgskolen i Buskerud, Drammen). Høgskolen i Gjøvik er representert i Profesjonsråd for designutdanning underlagt Universitets- og høgskolerådet.

Utdanningen avsluttes med en avgangsutstilling av studentenes porteføljer med praktiske designløsninger (for eksempel innen bokdesign, tidsskriftdesign, webdesign, skriftdesign, bedriftsprofilering og design av grafiske skilt- og veifinningssystemer).

Emnetabeller

Bachelor i mediedesign 2007-2010, 1. studieår

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
IMT1112 Fotografihistorie og bildekommunikasjon O 10          
IMT1041 Informasjons- og publiseringsteknologi O 10          
IMT1101 Typografi O 10          
IMT1051 Informasjonsgrafikk O   10        
IMT1232 Trykksaksproduksjon O   10        
IMT3950-1 Emneoverbyggende prosjekter I (Bachelor mediedesign) O   5        
IMT3950-2 Emneoverbyggende prosjekter II (Bachelor mediedesign) O   5        
Sum: 30 30 0 0 0 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Bachelor in mediedesign 2007-2010, 2. studieår

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
IMT2072 Ergonomi i digitale medier O     10      
IMT2312 Typografihistorie O     10      
IMT3950002 Manuskriptredigering og typografi O     5      
IMT3950003 Emneoverbyggende prosjekter III (Bachelor mediedesign) O     5      
IMT2342 Designhistorie og designteori O       10    
IMT2411 Fargestyring O       5    
IMT3950-3 Emneoverbyggende prosjekter VII (Bachelor mediedesign) O       5    
IMT3950004 Strategisk design O       5    
IMT3950005 Emneoverbyggende prosjekter IV (Bachelor mediedesign) O       5    
Sum: 0 0 30 30 0 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Bachelor i mediedesign 2007-2010, 3. studieår

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
IMT2352 Mediehistorie og tekstteori O         10  
IMT3950006 Informasjonsarkitektur O         5  
IMT3950007 Emneoverbyggende prosjekter V (Bachelor mediedesign) O         5  
IMT1161 Medierett O         5  
SMF1201 Grunnleggende prosjektledelse O         5  
IMT3950-4 Emneoverbyggende prosjekter VIII (Bachelor mediedesign) O           5
IMT3950009 Emneoverbyggende prosjekter VI (Bachelor mediedesign) O           5
IMT3950008 Veifinningssystemer O           5
SMF2062 Markedsføring O           5
IMT3950-5 Emneoverbyggende prosjekter IX (Bachelor mediedesign) O           10
Sum: 0 0 0 0 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne