Bachelor i medieteknologi -

Innledning

Produksjon og publisering av medier har siden desktop publishingsystemene ble introdusert rett før midten av 1980-tallet, endret produksjonsplattform fra analoge, dedikerte systemer til mer generelle, digitale systemer. De fleste medier slik som radio, fjernsyn og aviser, produseres i dag på Mac- eller PC-plattform. I tillegg har de fleste av disse også tatt i bruk en som egner seg til å formidle all digital informasjon: internett.

Med utgangspunkt i denne utviklingen har tidligere atskilte sektorer innen mediebransjen tatt i bruk mange av de samme verktøyene i daglig produksjon. Utviklingen innen informasjonsteknologi og telekommunikasjon har en meget sentral plass i utviklingen av de produkter mediesektoren tilbyr i dag. Det er stadig behov for å utvikle nye løsninger for produksjon og publisering, og sektoren står stadig overfor nye utfordringer.

Bachelor i medieteknologi er utviklet for å imøtekomme de ønsker og behov mediesektoren har, og de utfordringer som de står overfor.

Studiets varighet, omfang og nivå

Studiet er en heltids grunnutdanning (lavere grad) med normert studietid 3 år. Omfanget er 180 studiepoeng. Studiet fører frem til graden Bachelor i medieproduksjon.

Forventet læringsutbytte

Studentene skal generelt tilegne seg kunnskaper om medieproduksjon, men spesielt om verktøyene og teknologiene som benyttes i produksjonen. Dette innebærer at de skal ha ferdigheter på grunnleggende nivå, slik at de er i stand til å delta i konkret produksjon av medieprodukter. Videre skal studentene:

 • fordype seg videre innen medieteknisk produksjon, og spesielt opparbeide seg kompetanse og ferdigheter innen informasjonsstrukturer, webprogrammering og systemutvikling i en medieteknisk sammenheng
 • beherske utviklingsverktøy for produksjon og publisering. Dette innebærer også å tilegne seg kunnskaper om digital medieteknologi på en slik måte at de kan forstå og utnytte de særegne karakteregenskapene til ulike informasjonsformer og hvordan det er mest hensiktsmessig å formidle disse
 • kunne organisere og formgi omgivelser for utveksling og presentasjon av ulike informasjonstyper. Dette inkluderer å beherske ulike programmeringsomgivelser, og planlegging, konstruksjon og produksjon av systemer for formidling av informasjon

Studiets to første år skal være med å legge grunnlaget for forståelse av fagområdet medieteknologi. Det siste året av studiet skal studentene i større grad utvikle sine evner til å jobbe selvstendig. Dette vil først og fremst foregå ved at studentene definerer og løser problemstillinger innen så vel egne fordypningsemner som i det avsluttende bachelorprosjektet. Slike studentinitierte arbeider gir også en mulighet for å prege tyngdepunktet i studiet.

Fullført studium vil kvalifisere for arbeid med tekniske løsninger og produksjon i:

 • web- og multimedieutviklingsselskaper
 • forlag, aviser, radio og fjernsyn og grafiske bedrifter
 • bedrifter som utvikler interaktiv programvare
 • andre bedrifter som jobber med produksjon av medieprodukter.

Studiet kvalifiserer til opptak ved relevante mastergradsstudier, avhengig av modulvalg, og følger i stor grad internasjonale maler for tre-årige laveregrads datautdanninger. Dette gjør overgangen til utenlandske mastergradsstudier godt tilrettelagt.

Internasjonalisering

Emnene undervises normalt på norsk (det må påregnes enkelte engelskspråklige forelesninger). Det er åpnet for at studenter ved Bachelor i medieteknologi som ønsker et semesters opphold ved en utenlandsk utdanningsinstitusjon kan gjøre avtale om dette. Primært vil 5. semester tilrettelegges slik at studentene kan få innpasset et utenlandsopphold i sin utdanning.

Målgruppe

Målgruppen for studiet er primært søkere fra videregående skole med interesse for produksjon og bearbeiding av digitale medier. Studiet vil passe både for studenter som ønsker å fokusere på bruk av ulik teknologi relatert til medieproduksjon.

Opptakskrav og rangering

Opptakskrav til studiet er generell studiekompetanse. Søkere som er 25 år eller eldre kan også bli tatt opp på bakgrunn av realkompetansevurdering.

Studiets innhold, oppbygging og sammensetning

Studiet er bygget opp med en grunnstamme av emner som er obligatorisk for alle studenter. I tillegg velger studentene i tredje studieår fordypningsområde i egne fordypningsemner samt i bacheloroppgaven som strekker seg over hele det siste semesteret.

Studiets to første semestre er satt sammen med den hensikt å gi studentene grunnlag for å få en oversikt over følgende:

 • De ulike former for medieproduksjon som finnes, både rettet mot papir, nett og kringkasting. Denne forståelsen er nødvendig før studentene går videre i studieløpet og lærer hvordan ulike verktøy og teknologier kan nyttegjøres.
 • Programvare, utviklingsmiljøer og teknologi som benyttes ved produksjon og publisering av medieprodukter. Dette er hovedfokuset i utdanningen.

Studentene skal tilegne seg en bred forståelse for teknologiene som anvendes innen medieproduksjon, og selv være i stand til å utvikle og tilpasse løsninger for produksjon og publisering. Innholdet kan oppsummeres med at studentene i løpet av studiet skal tilegne seg kunnskaper om:

 • databasebaserte publiseringssystemer
 • andregenerasjon webapplikasjoner
 • tekniske løsninger for produksjon og publisering
 • produksjon av de ulike medietypene som kan inngå i en multimedieproduksjon
 • menneskelige faktorer og sluttbrukerers behov og forutsetninger ved design av brukergrensesnitt i digitale medier

Ved å delta i fordypningsemne, valgemner og bachelorprosjekt blir studentene gitt en mulighet til å fordype seg i ett eller flere fagområder, og på den måten selv kunne være med å spisse studiet i ønsket retning. Bachelorprosjektet er i sin helhet studentinitiert, og stiller store krav til selvstendighet. Prosjektene blir som oftest gjennomført med en ekstern oppdragsgiver. Dette kan gi studentene en åpning mot arbeidsmarkedet, både fordi prosjektet fokuserer på relevante problemstillinger, og fordi studenter med gode referanser prioriteres av bedriftene.

Som valgemner er studentene anbefalt et av to følgende retninger:

 • Valg av emner innen økonomi eller markedsføring. Disse emnene finnes ikke blant de obligatoriske i studiet, men inneholder temaer som er viktige for å kunne forstå ulike valg som må gjøres i forbindelse med planlegging og gjennomføring av en produksjon. De fleste studentene vil gå ut i jobber som innebærer en prosjekt- eller mellomlederposisjon. Forståelse for bl.a. marked og økonomi vil da være en forutsetning.
 • Fokusere på produksjonssystemer ved å velge emner fra Bachelor i medieproduksjon. Dette gir en mulighet til å kombinere det beste fra to ulike studier, og eksempelvis opparbeide en større erfaring i produksjon og distribusjon av lyd- og videomateriale.

I tillegg vil studentene bli introdusert for temaer av mer generell karakter, slik som mediekunnskap og kvalitet i produksjonen. Målsettingen med disse emnene er å gi studentene evne til å vurdere teknologi og produksjoner sett i lys av blant annet planleggingsmessige og kvalitetsmessige aspekter.

Studiets pedagogiske opplegg tar utgangspunkt i ordinære forelesninger. I tillegg baserer studiet seg på ulike arbeidsformer. Dette kan være praktiske øvinger, prosjektarbeid, teoretiske øvingsoppgaver, laboratoriearbeid, og skriving av essay. Studentene vil også delta i større tverrfaglige prosjekter i enkelte emner. Arbeidsformene kan gjennomføres individuelt eller i gruppe.

Høgskolen har nye medie- og publiseringslaboratorier for bredbåndsanvendelse i produksjon og distribusjon i flere mediekanaler. Målet er at disse skal benyttes av studentene i arbeid med obligatoriske emner, innen fordypning og generelt for å utforske egen kreativitet og tekniske muligheter.

Utdanningen er knyttet til Avdeling for informatikk og medieteknikk. Forholdene er lagt til rette for en interessant tverrfaglig studiesituasjon med tilgang til velutstyrte laboratorier for papirbasert og elektronisk publisering, studioer og laboratorier for multimedieproduksjon, digital video, digital lyd, digital fotografi, fargevitenskap, telepresens og brukskvalitet i digitale medier. Høgskolebiblioteket har et godt utvalg av medietekniske og designfaglige tidsskrifter.

Tekniske forutsetninger

Selv om det vil være en fordel at studentene disponerer egen PC/Mac, er dette ingen forutsetning. Skolen stiller maskiner til disposisjon på datalaboratorier.

Studiet inneholder emner som til dels baserer seg på kunnskap om digital teknologi brukt i bearbeiding og formidling av medier. Det er dog ingen forutsetninger om at studentene har forkunnskaper om emnene, undervisningen starter på et grunnleggende nivå som gjør at alle skal være i stand til å tilegne seg det samme grunnlaget.

Emnetabeller

1. klasse Bachelor i medieteknologi 2007/2008

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
IMT1281 Medievitenskap O 10          
IMT1041 Informasjons- og publiseringsteknologi O 10          
IMT1241 Grunnleggende programmering i Java O 10          
IMT1071 Multimedieproduksjon O   10        
IMT1232 Trykksaksproduksjon O   10        
IMT2491 Webpublisering O   10        
Sum: 30 30 0 0 0 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

2. klasse Bachelor i medieteknologi 2008/2009

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
IMT2072 Ergonomi i digitale medier O     10      
IMT2261 Informasjonsstrukturer og databaser O     10      
SMF1201 Grunnleggende prosjektledelse O     5      
IMT1161 Medierett O     5      
IMT1151 Kvalitetssikker innholdsproduksjon O       10    
IMT2243 Systemutvikling O       10    
IMT2291 WWW-Teknologi O       10    
Sum: 0 0 30 30 0 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

3. klasse Bachelor i medieteknologi 2009/2010

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
IMT2471 3D-modellering O         10  
IMT3391 Fordypning i medieteknologi O         10  
Valgemne, 10 st.p. V         10  
Valgemne, 10 st.p. V           10
IMT3912 Bacheloroppgave IMT O           20
Sum: 0 0 0 0 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Anbefalte valgemner

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
SMF1042 Økonomistyring V         10  
IMT2501 Medieproduksjon for events V         10  
IMT3541 Veiledet praksis i medie- og informatikkfag V         10 10
SMF2062 Markedsføring V           5
IMT3531 Digitale medieproduksjonssystemer V           10
SMF2051 Ledelse med arbeidslivsjuss V           10
SMF2111 Investering og finansiering V           10
Sum: 0 0 0 0 10 10
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne