Årsstudium i landmåling -

Innledning

Bakgrunn for studiet
Landmåleren er sentral i mange bygg- og anleggsprosjekter, i eiendomssammenheng og ulike typer kartlegging. Studiet er unikt i sitt slag på høgskolenivå i Norge og fyller et stort behov for utdanning på et praktisk nivå.

Studiets faglige grunnlag og idégrunnlag
Hovedidéen er å kombinere ulike geomatikkemner som landmåling, satellittmåling, GIS, 3D/ terrengmodeller og eiendomsjuss, slik at kandidaten ved endt studium har et godt utgangspunkt for å møte arbeidslivets ansvarsfulle oppgaver knyttet til ulike typer landmåling og stedfesting. Studiet egner seg som en grunnutdanning og en påbygging på en avsluttet utdanning.

Studiets varighet, omfang og nivå

Studiet er et videreutdanningsstudium med normert studietid på 1 år – 60 studiepoeng – og tilbys som en heltidsutdanning, eventuelt deltid etter avtale.
Studiet fører ikke alene fram til noen grad, men det er mulig å fortsette med videre studier i GIS eller med overgang til bachelorstudiet i geomatikk og således få graden ”Bachelor i Geomatikk”.

Forventet læringsutbytte

Ved gjennomført studium skal studentene ha tilegnet seg:

 • Grunnleggende kunnskap og kompetanse innen landmåling
 • Gode ferdigheter i bruk og behandling av måleutstyr og programvare for landmålingsformål
 • Grunnleggende ferdigheter innen geografiske informasjonssystemer og juss
 • Praktiske kunnskaper som er relevante til bygg- og anleggsbransjen, private oppmålingsfirmaer og innen offentlig geodatavirksomhet
 • Forutsetninger for å utføre mer krevende oppgaver innen geodatabransjen og ivareta lederfunksjonen av stikningsvirksomheten hos entreprenører, nett-operatører, offentlige geodatabaserte etater
 • Forutsetninger for å utføre mer krevende oppgaver og ivareta lederfunksjonen av kart- og oppmålingsvirksomheten innen små og mellomstore kommuner

Internasjonalisering

Det er ikke lagt opp til utveksling med utenlandske studiesteder i løpet av studiet.

Målgruppe

 • Høgskoleingeniører fra alle studieretninger og skoler
 • Ingeniører fra eldre toårige utdanninger
 • Kandidater fra Teknisk fagskole
 • Kandidater fra videregående skole i kart og oppmåling (3 år)
 • Kandidater med tilsvarende kvalifikasjoner og praksis

Opptakskrav og rangering

For å få opptak må et av følgende krav oppfylles:

 • • Generell studiekompetanse med tillegg av:
  • 3-årig videregående skole i kart/oppmåling eller
  • Jordskifteskole
 • Fullført en av følgende utdanninger:
  • Teknisk fagskole, 2 år
  • 1 år høgere utdanning med minimum 5 studiepoeng matematikk eller statistikk
 • Realkompetanse tilsvarende punktene ovenfor

Studiets innhold, oppbygging og sammensetning

Studiet er bygd opp for å fylle arbeidslivets behov for landmålere på et praktisk utøvende nivå.

Pedagogiske metoder
Høgskolen legger opp til at studentene motiveres gjennom moderne, studentaktive undervisningsmetoder. Introduksjonsforelesninger, veiledning i grupper og individuelt, gruppearbeid, prosjektarbeid, mappeoppgaver er undervisnings- og arbeidsformer som gir muligheter til studentaktivitet og problemorientering.
I studiet vil det bli lagt vekt på å utvikle studenter med god evne til selvstendig arbeid. Fagmiljøet jobber kontinuerlig med å ta i bruk elektroniske pedagogiske hjelpemidler, med den konsekvens at det blir gradvis færre forelesningstimer. Dersom det lar seg gjøre er studentaktiviteten rettet mot bidrag til ansattes pågående forsknings- og utviklingsprosjekter (FoU-prosjekter). De fleste emnene i studiet tilbys samtidig for flere kull (bl.a. GIS og Bachelor geomatikk), slik at studentene også oppnår læring på tvers av studentkull.
Edb brukes intensivt for deler av studiet, og dette krever at kandidatene enten har, eller raskt har evne til å skaffe seg, gode ferdigheter i bruk av konvensjonell tekstbehandling, regneark, e-post og Internettverktøy. I tillegg er det en fordel for studentene å ha egen bærbar PC med mulighet for oppkobling i skolens trådløse datanett, men dette er ikke noe krav.
Studiet bruker i stor grad markedsledende programvare.

Kvalitetssikring
Kvalitetssikringen i studiet bygger på følgende pilarer:

 • Undervisningspersonalets faglige og pedagogiske kompetanse
 • Kvalitetssikringssystemer og involvering
 • Forskningsbasert undervisning
 • Sensurordning

I det etterfølgende omtales de to sistnevnte punkter:

Forskningsbasert undervisning
Gjennom studiet vil studentene bli introdusert til metoder og tankegang som skal gjøre dem i stand til selv å gjennomføre enkle FoU-arbeider. Det legges spesiell vekt på systematikk, litteraturbruk, kildekritikk og referanseangivelser.
Gjennom flere av de landmålings- og kartbaserte emnene trekkes studentene inn i skolens pågående FoU-arbeider. En rekke fagstandarder for gjennomføring, dokumentasjon presentasjon benyttes i undervisningsopplegget.

Vurdering og sensorordning
Vurdering gjøres avhengig av hva som passer best til de enkelte emnene. I noen emner passer det fortsatt best å vurdere med skriftlig eksamen med ettersensurering på vanlig måte. I økende grad benyttes sensor som en ressursperson til kvalitetssikring av det faglige opplegget. Alternativer til skriftlig eksamen som brukes stadig oftere, er oppgavevurdering, mappevurdering, karaktergivende fremføringer og muntlig eksamen, eller en blanding av disse. Det legges mer vekt på praktisk handlingskompetanse som kvalifisering til sensorarbeid, enn vitenskapelig eller formell kompetanse. Dette gjelder spesielt i forbindelse med prosjekter som er bestilt av skolens faglige samarbeidspartnere.
Sensurordningen følger høgskolens retningslinjer, og varierer dermed mellom:

 • En intern sensor
 • En intern sensor og en ekstern sensor
 • To interne sensorer
 • Tilsynssensor

Oppbygning, innhold
Tabellen under viser innhold, omfang og målsetning i de enkelte emner som inngår i studieprogrammet:

Emnetabeller

Emnetabell for Årsstudieum i landmåling

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V)
GEO1151 GIS Intro I O 5  
GEO1141 Landmåling instrument- og beregningslære - LIB O 20  
GEO1161 Teknisk Engelsk O 5  
GEO1091 Juss O   5
GEO2241 Praktisk landmåling - PL - O   15
Valgemne, 10 st.p. O   10
GEO2132 Kartlegging V   5
GEO2121 Terrengmodeller V   10
GEO2151 Landmålingsanalyse V   10
BYG1241 Teknisk infrastruktur V   10
Sum: 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne