Årsstudium i økonomi og ledelse -

Innledning

Gjøvik har i en årrekke hatt utdanning innenfor området økonomi og administrasjon. Dette studiet er en videreføring av denne utdannelsen. Studiets navn er ”Årsstudie i økonomi og ledelse”. Utdanningen har en klar næringslivsprofil og er tverrfaglig og yrkesretta og kvalifiserer for ulike jobber innen næringsliv og offentlig forvaltning.

Studiets varighet, omfang og nivå

Studiet er en heltids grunnutdanning med normert studietid 1 år. Omfanget er 60 studiepoeng.

Forventet læringsutbytte

Studiet skal gi en innføring i økonomi og ledelse som kan kombineres med de fleste utdanninger og yrker og motivere for, og gi grunnlag for videre studier.

Etter endt utdanning skal studenten

 • vise forståelse for de grunnleggende prosessene i næringslivet
 • ha grunnleggende kunnskaper innenfor fagfeltene bedrifts og foretningsorganisasjoner, økonomistyring, matematikk og statistikk, markedsføring, ledelse med arbeidslivsjuss, kvalitetsledelse, og investering og finansiering.

Internasjonalisering

Det er ikke lagt opp til utveksling med utenlandske utdanningsinstitusjoner i årsstudiet.

Målgruppe

Studiet er utviklet for de som har lyst å jobbe med mennesker og økonomi. Kunnskap innen økonomi, ledelse og markedsføring er nyttig i svært mange yrker, og studiet passer for:

 • Søkere fra videregående skole som ønsker å sjekke ut dette fagfeltet uten å binde seg til en treårig utdanning
 • Søkere som vil utdype sin arbeidslivserfaring med teoretisk kompetanse
 • Søkere som ønsker å supplere annen grunnutdanning med økonomi- og ledelsesemner

Opptakskrav og rangering

Opptakskrav til studiet er generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Studiets innhold, oppbygging og sammensetning

Årsstudiet skal ta utgangspunkt i næringslivets behov og krav og gi en grunnleggende innføring i utfordringer knyttet til økonomi og ledelse. Studiet tar opp mange fagfelt framfor å gå i dybden på ledelsesutfordringene.

Studiet passer i kombinasjon med annen utdanning, og etter endt årsstudium kan kandidaten fortsette med andre året på Bachelor i økonomi og ledelse, Bachelor i mediemanagement eller Bachelor i teknologidesign og ledelse på HiG. I figuren nedenfor har vi plassert studiet i en modell som viser hvordan en eventuelt kan bygge videre på dette årsstudiet ved HiG.

Kvalitetssikring
Kvalitetsnivået i studiet bygger på følgende pilarer:

 • Undervisningspersonalets faglige og pedagogiske kompetanse
 • Bruk av NOKUT godkjent kvalitetssystem
 • Forskningsbasert undervisning
 • Sensorordning
 • Kontinuerlig forbedringsarbeid
 • Aktivt bruk av næringslivet for utvikling av studiet

NOKUT godkjent kvalitetssystem
HiG var en av de første høgskoler/universitet som fikk et godkjent kvalitetssystem.

Forskningsbasert undervisning
Gjennom studiet vil studentene bli introdusert for vitenskaplige metoder som skal gjøre dem i stand til selv å gjennomføre mindre FoU-arbeider.

Emnetabeller

Emnetabell

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V)
SMF1241 Bedrifts- og forretningsssystemer O 10  
SMF1042 Økonomistyring O 10  
REA1131 Grunnleggende matematikk og statistikk O 10  
SMF2062 Markedsføring O   5
SMF2051 Ledelse med arbeidslivsjus O   10
SMF2111 Investering og finansiering O   10
SMF1191 Kvalitetsledelse O   5
Sum: 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne