Bachelor i ingeniørfag, industriell design og teknologiledelse -

Innledning

Studiet gir grunnlag for ingeniørjobb med utfordrende oppgaver innen utvikling og konstruksjon av produkter, produksjonsprosesser og produksjonsutstyr samt innen ledelse av prosjekter og teknologivirksomheter. Studiet er en videreutvikling av Maskiningeniør-studiet.

Etterspørselen er for tiden meget stor etter denne type ingeniører.

Studiets varighet, omfang og nivå

Studiet er en heltids grunnutdanning med normert studietid 3 år / 180 studiepoeng. Studiet fører til graden ”Bachelor i ingeniørfag - industriell design og teknologiledelse”

Studiet følger nasjonal rammeplan for ingeniørutdanning hvor omfanget av realfag, samfunnsfag og tekniske fag er fastlagt.
Se rammeplan for ingeniørutdanning

Forventet læringsutbytte

Hovedmålet er å utdanne ingeniører som kan kombinere teoretiske kunnskaper med praktiske ferdigheter. Dette oppnås i studiet ved å kombinere teori med øvinger/prosjekter hvor problemstillingene hentes fra næringslivet. Ingeniøren skal kunne formulere mål, planlegge gjennomføring, løse tekniske problemer og skape resultater i samspill med andre. Dette skal også gi ingeniøren praksis innen forsknings- og utviklingsarbeid.
Realfag kombinert med tekniske fag og samfunnsfag skal gi ingeniøren mulighet til å utvikle fremtidens produkter og prosesser, noe som bl.a. krever gode kunnskaper, evne til å utføre tekniske beregninger og evne til å kombinere ulike teknologiområder.
Ingeniøren skal kunne lede prosjekter og teknologivirksomheter og dermed få teknologi til å fungere i en organisasjon. Studiet skal gi ingeniøren forståelse for livsløpsvurderinger med vekt på samspillet mellom teknologi, økonomi, miljø, individ og samfunn.

Internasjonalisering

Femte semester er tilrettelagt for at studenter kan studere i utlandet, det er også mulig med forlengelse til og med 6. semester etter avtale (Bacheloroppgave). Fagseksjonen har blant annet hatt studenter i Tyskland (FhS Fachhochschule Schmalkalden), Australia (Wollong), USA (South Dakota School of Mines and Technology i Rapid City i South Dakota, USA Rapid City) og CERN Student Programmes i Geneve. Det er etablert utvekslingssamarbeid med University of Coventry i England (Automotive Design.

Målgruppe

Søkere fra videregående skoler, studenter fra teknisk fagskole og studenter som har gjennomført forkurs for ingeniørutdanning.

Opptakskrav og rangering

Opptakskrav til studiet er generell studiekompetanse og fordypning i matematikk (3MX / 3MN) og fysikk (2FY). Søkere med generell studiekompetanse kan tas opp på tresemester-ordningen som gir fordypning i matematikk og fysikk.
Studenter fra teknisk fagskole eller forkurs for ingeniørutdanning er også kvalifisert for opptak til studiet. Søkere som er 25 år eller eldre kan bli tatt opp på grunnlag av realkompetanse etter kriterier fastsatt av høgskolen.

Studiets innhold, oppbygging og sammensetning

Studiet har fokus på kunnskaper og ferdigheter innen tre områder:

  • Konstruksjon (Fra ide til ferdig produkt, konstruksjonsteknikk): Dette dekkes av emner som Dataassistert design, Mekanikk, Styrkeberegning, Elementmetoden og Design av dynamisk påkjente konstruksjoner
  • Materialteknologi: (Omhandler stål, lettmetaller, plast og kompositter). Emner som Materiallære, Styrkeberegning og Lettvekt design inngår. Nye emner er under utvikling.
  • Lean Manufacturing (Optimal produksjon, prosess- og produksjonsledelse): Emner som Prosjektledelse, Kvalitetsledelse og Teknologiledelse inngår.

Bedriftsrelaterte oppgaver
Høgskolen i Gjøvik ligger i en region som er Norges tyngste innen vare-produserende industri. Det er etablert et nettverk mellom skolen og bedrifter i regionen. Studentene vil derfor tilbys bedriftsoppgaver hvor de løser aktuelle problemer. Noen studenter vil også kunne hospitere i bedrifter hvor de får delta i det teknologisk miljøet over tid. (Læring i bedrift).
Faglig sammensetning
Det to første årene i utdanningen består av en kombinasjon av realfag og ingeniørfag. I det siste året har studenten muligheter til fordypning ved å ta Bachelorprosjektet innen ett av de tre hovedområdene nevnt ovenfor.
Utdanningen samordnes med Bachelor i teknologidesign og ledelse, og noen av fagene vil tilbys i begge utdanningene.
Studentene er kvalifisert for opptak til Mastergrads-studier innen teknologi, merk at i noen tilfeller (NTNU) kreves Matematikk 30.
Alle emnene som er listet i det etterfølgende har en detaljert beskrivelse. Denne inneholder mål, detaljerte temaer, pedagogiske metoder, vurderingsform og læremidler

Oppbygning og innhold

Tabellen under viser de enkelte emner som inngår i studieprogrammet.
Tabellen er bygd opp for å vise hvordan rammeplanens krav er dekket. De grå feltene indikerer kravene. Det tas forbehold om mindre endringer i den oppsatte planen

Kvalitetssikring
Kvalitetsnivået i studiet bygger på følgende pilarer:

  • Undervisningspersonalets faglige og pedagogiske kompetanse
  • Bruk av HiGs kvalitetssystem
  • Forskningsbasert undervisning
  • Sensorordning ifølge HiG’s retningslinjer
  • Kontinuerlig forbedring av studiemiljø
  • Aktivt samspill med partnere i industri og næringsliv ved utvikling av studiet

HiG var en av de første høgskoler som sitt kvalitetssystem godkjent av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT).

Forskningsbasert undervisning
Gjennom studiet vil studentene bli introdusert for metoder og tankegang som skal gjøre dem i stand til selv å gjennomføre enkle FoU-arbeider.

Allerede fra 1. studieår skrives det rapporter hvor det legges vekt på at studentene viser god forskningsetikk gjennom selvstendige arbeider og god systematikk, litteratur og referansebruk. I siste studieår skal studentene gjennomføre en Bacheloroppgave der alle elementer skal inngå.

Emnetabeller

Emnetabell for studentkull 2007 - 2010

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
TEK1011 Laboratoriearbeid og Produksjonsmetoder O 10          
REA1042 Matematikk 10 - Funksjoner med en variabel O 5          
REA1022 Kjemi og miljø O 5 5        
TEK1001 Dataassistert design med Solid- og flatemodellering O 10          
TEK1021 Læring I Bedrift (LIB) O   10        
BYG1062 Mekanikk O   10        
REA1051 Matematikk 15 - Diskret matematikk og lineær algebra O   5        
SMF1211 Prosjektledelse med kreativ problemløsning O     10      
REA2032 Matematikk 20 - matematisk modellering for bygg/maskinfag O     10      
TEK2011 Materiallære for ingeniører O     10      
REA2041 Fysikk O       10    
SMF2121 Kvalitetsledelse med statistikk O       10    
TEK2021 Styrkeberegning O       10    
TEK2001 Elementmetoden O         10  
TEK2031 Teknologiledelse O         10  
Valgemne, 10 st.p. V         10  
TEK3011 Design av dynamisk påkjente konstruksjoner O           10
TØL3901 Bacheloroppgave 20 O           20
Sum: 30 30 30 30 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Fordypningsretninger

Studenten velger en fordypningsretning, representert ved en bacheloroppgave enten innen konstruksjon, eller materialer eller lean manufacturing.


Valgemner

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
GEO1161 Teknisk Engelsk V         5  
SMF3011 Endringsledelse V         10  
SMF1042 Økonomistyring V         10  
REA3002 Matematikk 30 V         10  
SMF1301 Bedrifts- og forretningssystemer V         10  
TEK2071 Fordypningsprosjekt Læring i Bedrift LIB V         5 5
SMF2111 Investering og finansiering V           10
Sum: 0 0 0 0 0 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne