Bachelor i økonomi og ledelse -

Innledning

Gjøvik har i en årrekke hatt utdanning innenfor området økonomi og administrasjon. Dette studiet er en videreføring av denne utdannelsen. Studiets navn er ”Bachelor i økonomi og ledelse. Utdanningen har en klar næringslivsprofil og er tverrfaglig og yrkesretta og kvalifiserer for ulike jobber innen næringsliv og offentlig forvaltning. I tredje studieår kan studentene velge mellom de tre fordypningene handel, strategi-gjennomføring eller internasjonalisering.

Studiets varighet, omfang og nivå

Studiet er en heltids grunnutdanning med normert studietid 3 år. Omfanget er 180 studiepoeng. Studiet fører frem til graden ”Bachelor i økonomi og ledelse”.

Forventet læringsutbytte

Studiet har som mål å utdanne ledere med solid bakgrunn innenfor økonomiske og administrative fag, og etter endt utdanning skal kandidaten:

 • Kunne lede administrative funksjoner innenfor det økonomiske og administrative fagfeltet, i privat eller offentlig sektor
 • Ha god innsikt i og forståelse for økonomiske sammenhenger, sentrale problemområder, industriens utfordringer, miljøsikring og etiske problemstillinger
 • Ha grunnleggende teoretiske og praktiske kunnskaper på fagfeltene bedriftsøkonomisk analyse, markedsføring, foretaksstrategi, organisasjonslære, regnskapsfag, samfunnsøkonomi, og metodefag

Internasjonalisering

Studentene skal erfare kort vei til studieopphold ved internasjonalt ledende universiteter / høgskoler. Det er anledning til å ta 3-6 mnd. ved et studiested i utlandet i 5. semester. Det er samarbeid med

 • Karlstad Universitet
 • Högskolan Dalarna
 • Fachhochschule Schmalkalden (FhS)
 • South Dakota School of Mines and Technology i Rapid City i South Dakota, USA.
 • Andre universitet vil komme til.

Målgruppe

Studiet er utviklet for de som har interesse for å lede mennesker og å være med på å utvikle bedrifter gjennom sine fagkunnskaper. Vi ønsker søkere fra videregående skoler, studenter fra fagskole.

Opptakskrav og rangering

Opptakskrav til studiet er generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Studiets innhold, oppbygging og sammensetning

Studiet følger ”Plan for treårig Bachelorstudium i økonomi og administrasjon” vedtatt av NRØA, ( Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning), 18.09.01, justert av NRØA 09.09.02.

Undervisningen baserer seg på problembasert læring, prosjekt arbeid i industrien og aktiv bruk av IKT som skal gi kunnskaper om og forståelse for alle vesentlige økonomiske og administrative fagområder.

Utdannelsen kvalifiserer først og fremst til ulike mellomlederroller innen handels- og industribedrifter i inn- og utland, og til oppgaver innen:

 • bedrifts- og forretningsutvikling
 • administrasjon
 • økonomistyring, investering og finansiering
 • drift og logistikk
 • markedsføring
 • prosjektering
 • konsulent- og rådgivningsvirksomhet

Fig 1.

Figur 1 viser oppbygging av studiet, det er verd å merke seg at etter første året, årsstudiet, kan studentene velge mellom tre videre løp. Økonomi og ledelse, Teknologidesign og ledelse eller Mediemanagement. Økonomi og ledelse studiet har tre ulike profiler siste år. Handel, industri, og internasjonalisering/markedsføring.

Studiet skal ta utgangspunkt i næringslivets behov og krav.

Det første året er det grunnleggende fag. Fagene skal sørge for at studentene forstår de grunnleggende prosessene i næringslivet og motivere for fag som følger de to neste årene i studiet. Videre skal det første året gi et solid grunnlag i matematikk og statistikk som trengs for å kunne mestre fag som kommer seinere i studiet.

Det andre året gir en solid innføring i fagområder tilpasset næringslivets behov innenfor økonomi og ledelsesfagene.

Det tredje studieåret gir høstsemesteret dybdekunnskap innenfor ledelsesfagene. I vårsemesteret velges profil, handel (fag ”logistikk og service”), industri (fag ”lean strategi gjennomføring”), internasjonalisering/markedsføring (fag ”internasjonalisering”). Bacheloroppgave innenfor valgt profil gjennomføres.

FoU-aktiviteter

 • Fagpersonale skal inngå i nettverk med relevante ledende forskningsmiljøer
 • Fagpersonale og studenter skal delta i bedriftsrettede forsknings og utviklingsprosjekter
 • Studentene skal utvikle kompetanse om internasjonalt ledende bedrifter.
 • Studentene skal oppleve nær sammenheng mellom studiets innhold og aktuelle arbeidsoppgaver i samarbeidsbedriftene våre.

Studiet gir muligheter for spesialisering innen:

 • Industri: Ledelse av slanke organisasjoner og effektiv bruk av teknologi. Økonomistyring, merkevarebygging, og utvikling og iverksetting av strategier
 • Handel: Ledelse av mange organisasjoner med ulike kulturer. Økonomistyring, merkevarebygging, distribusjonskjeder og kunnskap om kjededrifter
 • Internasjonalisering/markedsføring: Kunnskap om å drive næringsvirksomhet i en global konkurransesituasjon, kulturforståelse, studieopphold ved internasjonalt ledede fagmiljøer, samt at det jobbes med muligheter for studieopphold ved internasjonale konsern. Studiet skal videre gi kunnskap om å drive næringsvirksomhet i en global konkurransesituasjon, her vil kulturforståelse være et viktig element.

Videre studier
Studiet skal gi et godt grunnlag for videre studium på masternivå ved andre institusjoner nasjonalt og internasjonalt.

Fig 2.

Figur 2 viser særtrekk ved dette studiet. Utgangspunktet er behovet i markedet og hva slags kompetanse bedriftslederne etterspør. Videre har studiets nærhet til industri, handel og internasjonale bedrifter vært avgjørende for oppbygging av studiet. Det er målet at det skal finnes klare sammenhenger mellom studiet og den virkelighet som møter studenten i bedriften under studiet, og etter at studiet er ferdig.

Kvalitetssikring
Kvalitetsnivået i studiet bygger på følgende pilarer:

 • Undervisningspersonalets faglige og pedagogiske kompetanse
 • Bruk av NOKUT godkjent kvalitetssystem
 • Forskningsbasert undervisning
 • Sensorordning
 • Kontinuerlig forbedringsarbeid
 • Aktivt bruk av næringslivet for utvikling av studiet

Høgskolen fikk sitt kvalitetssystem godkjent av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) i august 2004.

Forskningsbasert undervisning
Gjennom studiet vil studentene bli introdusert for vitenskaplige metoder som skal gjøre dem i stand til selv å gjennomføre enkle FoU-arbeider.

Allerede fra 1. studieår skrives det rapporter hvor det legges vekt på at studentene viser god forskningsetikk gjennom selvstendige arbeider og god systematikk, litteratur og referansebruk. I siste studieår skal studentene gjennomføre en Bacheloroppgave der alle elementer skal inngå.

Emnetabeller

Emnetabell

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
SMF1042 Økonomistyring O 10          
REA1131 Grunnleggende matematikk og statistikk O 10          
SMF1241 Bedrifts- og forretningsssystemer O 10          
SMF2062 Markedsføring O   5        
SMF1191 Kvalitetsledelse O   5        
SMF2111 Investering og finansiering O   10        
SMF2051 Ledelse med arbeidslivsjus O   10        
SMF1251 Innovasjonskilder O     5      
IMT1041 Informasjons- og publiseringsteknologi O     10      
SMF2161 Samfunnsøkonomi O     15      
SMF1261 Merkevarebygging O       5    
SMF2141 Foretaksstrategi O       5    
SMF2151 Finansregnskap O       10    
IMT1321 IT-ledelse O       10    
SMF1211 Prosjektledelse med kreativ problemløsning O         10  
SMF2191 Ledelse og organisasjonspsykologi O         10  
SMF3011 Endringsledelse V         10  
TEK2031 Teknologiledelse V         10  
SMF3041 Strategi-gjennomføring V           10
SMF3051 Handel V           10
SMF3031 Internasjonalisering V           10
TØL3901 Bacheloroppgave 20 O           20
Sum: 30 30 30 30 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

I 5.semester kan studentene velge mellom TEK2031 Teknologiledelse og SMF3011 Endringsledelse.


Studieprofil

I 6. semester velger studentene mellom studieprofilene:

 • Handel
 • Strategi-gjennomføring
 • Internasjonalisering