Spesialsykepleie,- fag og yrkesutøvelse
2008-2009 - AIO017 - 15sp

Forutsetter bestått

For intensiv og anestesi: AIO021IA: Patofysiologi og mikrobiologi

For operasjon: AIO020O: Mikrobiologi, infeksjonsmedisin og patofysiologi

Forventet læringsutbytte

Studenten viser faglig innsikt og evne til refleksjon i konkrete lærings- og pasientsituasjoner, ved å integrere teori og praksis.

Studenten viser evne til skriftlig framstilling av problemstillinger drøftet på bakgrunn av forskningsbasert kunnskap.

Emnets temaer

Inkluderer hovedemnene fra AIO-utdanningene; sykepleiefaglige emner, medisinske- og naturvitenskapelige emner og anestesi-, intensiv- eller operasjonssykepleie.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Obligatoriske oppgaver
Prosjektarbeid
Refleksjon
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Øvelser og simulering i Klinikk laboratoriet.

Klinisk praksis

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, 1 uke

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern+ ekstern sensor ved hjemmeeksamen.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Utsatt hjemmeeksamen settes opp innen utgangen av førstkommende semester.

Obligatoriske arbeidskrav

  • Godkjent prosjektrapport
  • Godkjent flervalgstest med minimum 70% riktig besvarelse:

-Intensivutdanning: intensivmedisin og behandling med aktuelle medikamenter innen intensivmedisin
-Anestesiutdanning: anestesiologi med aktuelle medikamenter innen anestesiologi
-Operasjonutdanning: anatomi og kirurgi

Supplerende opplysninger

Retningslinjer for flervalgstest og prosjektrapport beskrives i Fagplanen for AIO 2009/2010.