Patofysiologi og mikrobiologi
2008-2009 - AIO021IA - 10sp

Forventet læringsutbytte

Innenfor patofysiologi skal studenten:
- ha videreutviklet sine kunnskaper om hvordan organer og organsystemer fungerer i forhold til hverandre og hvordan patofysiologiske prosesser starter og utvikles
- ha kunnskap om fysiologiske og patofysiologiske prosesser knyttet til aldersdimensjonen
- ha kunnskap som grunnlag for å observere, vurdere og forstå symptomer og funn hos aktuelle pasientgrupper

Innenfor mikrobiologi skal studenten:
- ha økt forståelse for mikroorganismers levemåte, virulens og smittemåte, resistensutvikling og antibiotikabehandling .

Emnets temaer

Fysiologi og Patofysiologi:

  • Fysiologi ved stress og smerte
  • Væske-, elektrolytt-, osmolaritet og syre/baseregulering og -forstyrrelser
  • Ventilasjons- og sirkulasjonsregulering og forstyrrelser
  • Immunologi

Mikrobiologi:

  • Mikroorganismer
  • Resistensutvikling og antibiotikabehandling

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Forelesninger, labøvelser, oppgaveløsning, simulering i klinikklab, nettbasert kurs

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Vurderingsformer

Oppnådd resultat i patofysiologi utgjør omlag 70% av karakter
Oppnådd resultat i mikrobiologi utgjør omlag 30% av karakter

Det gjøres en helhetlig vurdering med én karakter.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern + ekstern sensor retter alle besvarelser

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Utsatt eksamen settes opp innen utløp av førstkommende semester .

Obligatoriske arbeidskrav

Gjennomført flervalgstest i:

  • Farmakologi: godkjent forutsetter min. 70% riktig svar
  • Medikamentregning: godkjent forutsetter 100% riktig svar

Erstatter

AIO019IA Patofysiologi med farmakologi og mikrobiologi

Supplerende opplysninger

Litteraturliste i fagplanen AIO 2009/2010