Tilrettelegging for voksne med lese- og skrivevansker i utdanning og arbeid
2008-2009 - K1105 - 15sp

Forventet læringsutbytte

Studenten skal få kunnskaper om generelle og spesifikke lese- og skrivevansker. De skal kunne:

 • beskrive hva lese- og skrivevansker er
 • anvende det lovverket som gjelder for voksne rettigheter i tilknytning til opplæring og eksamen
 • være seg bevisst hvordan man bør forholde seg til voksne med lese-, skrive- og studievansker
 • velge enkle kartleggingsverktøy som er relevante i forbindelse med samtale og veiledning av voksne
 • beherske bruken av ulike veiledningsteknikker og minst tre sett med kartleggingsverktøy
 • bevisstgjøre studentene i å tenke løsningsorientert og dynamisk, i tillegg til å sette elevenes sterke sider i fokus
 • Studentene skal utvikle kunnskaper, ferdigheter og holdninger til å legge forholdene til rette for undervisning, veiledning og bruk av IKT som et hjelpverktøy
 • Beskrive hvilke pedagogiske tilnærmingsmåter som kan benyttes overfor voksne med lese-, skrive- og studievansker
 • Benytte ulike metoder som fremmer læring hos voksne med lese-, skrive- og studievansker
 • Være klar over hva studentene selv kan gjøre i læringsprosessen og når de eventuelt bør engasjere flere fagpersoner

Emnets temaer

 • generelle og spesifikke lese- og skrivevansker
 • språklige minoriteter og begrepsvansker
 • læringsstiler og læringsstrategier
 • kartlegging og screening av språkvansker
 • kommunikasjon - veiledning
 • løsningsorientert pedagogikk (LØFT)
 • tilrettelegging av undervisning
 • bruk av IKT i skriveprosessen
 • voksnes rettigheter og bruk av lovverk

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Nettbasert Læring
Obligatoriske oppgaver
Refleksjon
Samling(er)/seminar(er)

Vurderingsformer

Mappevurdering (utfyllende opplysning i tekstfelt)
Muntlig fremføring

Vurderingsformer

Mappevurdering teller 50 %, muntlig teller 50 %. Begge deler må være bestått.

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Ekstern sensor vurderer alle besvarelser.
Intern sensor vurderer mapper og muntlig eksamen

Obligatoriske arbeidskrav

Øvingsoppgaver
Én større gruppeoppgave og to mindre refleksjonsoppgaver

Supplerende opplysninger

Godkjent i studienemnda vår 2005